Navigation path

Additional tools

A–Y

Partnerlus

Tavapäraselt on Euroopa Liit oma regionaalpoliitika meetmete väljatöötamisel ning struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi vahendite jaotamisel kasutanud partnerlusprotsessi, milles on oluline osa liikmesriikidel.

Partnerlus hõlmab kogu programmitöö protsessi, alates ettevalmistustest kuni rakendamise ja tulemuste hindamiseni. Tänu sellisele lähenemisele peaksid rakenduskavad andma paremaid tulemusi. Samuti aitab see tagada regionaalfondide tõhusama kasutamise.

Sama partnerluspõhimõtet rakendatakse ka praeguse programmiperioodi puhul. Ajavahemiku 2007-2013 ühtekuuluvuspoliitika raames teostatavad rakenduskavad on töötatud välja komisjoni ning liikmesriigi asjakohaste riiklike, piirkondlike või kohalike ametiasutuste ning majandus- ja sotsiaalpartnerite ja valitsusväliste organisatsioonide koostöös.

Lisateave

Töötamas regioonide hüvanguks - ELi regionaalpoliitika 2007-2013 pdf 1 MB] English

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis