Navigation path

Additional tools

od A po Z

Národný strategický referenčný rámec

Každý členský štát vytvoril pre programové obdobie 2007 - 2013 národný strategický referenčný rámec. Ide o referenčný dokument pre také plánovanie intervencií štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré je v súlade so strategickými usmerneniami o súdržnosti na obdobie 2007 - 2013. V tomto dokumente sa uvádza stratégia daného členského štátu, zoznam národných a regionálnych operačných programov, ktoré sa majú implementovať, a orientačný ročný plán rozdelenia finančných prostriedkov pre každý operačný program. Národný strategický referenčný rámec by mal byť v súlade s národným programom reforiem, ktorý sa viaže k lisabonskej stratégii pre rast a zamestnanosť.

Viac informácií

Národný strategický referenčný rámec (2007 - 2013) English

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá