Navigation path

Additional tools

A–Y

Riiklik strateegiline raamistik

Programmiperioodiks 2007-2013 on iga liikmesriik koostanud riikliku strateegilise raamistiku. See on dokument struktuurifondidest ja Ühtekuuluvusfondist antava abi kavandamiseks nii, et see oleks kooskõlas ühenduse ühtekuuluvuspoliitika strateegiliste suunistega (2007-2013). Asjaomases dokumendis määratletakse konkreetse liikmesriigi valitud strateegia ning loetletakse riiklikud ja piirkondlikud rakenduskavad, mida liikmesriik soovib rakendada. Samuti esitatakse aastane soovituslik eraldis rakenduskava kaupa. Riiklik strateegiline raamistik peab olema ka kooskõlas majanduskasvu ning tööhõivet käsitleva Lissaboni strateegiaga seotud riikliku reformikavaga.

Lisateave

Riiklikud strateegilised raamistikud (2007-2013) English

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis