Navigation path

Additional tools

od A po Z

Monitorovanie

Finančné prostriedky poskytnuté zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu musia byť využité efektívne a na vymedzené účely. Preto boli prostredníctvom právnych predpisov EÚ vytvorené rozsiahle hodnotiace a monitorovacie postupy, ktorých cieľom je kontrolovať, či sa operačné programy využívajúce financovanie zo štrukturálnych fondov a z Kohézneho fondu riadne vykonávajú a či prinášajú výsledky, ktoré je možné vyhodnotiť pomocou dohodnutých kritérií.

Komisia vytvorila systém monitorovania, ktorý zahŕňa prísnu certifikáciu, kontrolu a opravné mechanizmy. Členské štáty musia vykonávať kontroly a audity projektov, ktoré využívajú európske prostriedky, a Komisia má právo vykonávať inšpekcie na mieste.

Podľa pravidiel finančného hospodárenia, ktoré upravujú využitie štrukturálnych fondov, musia členské štáty prostredníctvom certifikačného orgánu, orgánu auditu a monitorovacieho výboru vyhodnocovať implementáciu operačných programov.

Viac informácií

Monitorovanie

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá