Navigation path

Additional tools

Sanasto

Seuranta

EU:n rakenne- ja koheesiovarat on käytettävä tehokkaasti niille määrättyyn tarkoitukseen. Tästä syystä EU:n lainsäädännössä on vahvistettu kattavat arviointi- ja seurantamenettelyt, joilla varmistetaan, että rakenne- ja koheesiorahoitusta saaneet toimenpideohjelmat toteutetaan asianmukaisesti ja että niistä saadaan sovitut arviointiperusteet täyttäviä tuloksia.

Komissio on ottanut käyttöön seurantajärjestelmän, joka sisältää täsmälliset todentamis-, valvonta- ja oikaisumenettelyt. Jäsenvaltioiden on tarkastettava rahoitusta saavat hankkeet, ja komissio voi suorittaa paikalla tehtäviä tarkastuksia.

Rakennerahastojen varainhoitosäännöissä edellytetään, että jäsenvaltioiden todentamis- ja tarkastuselimet sekä seurantakomitea arvioivat toimenpideohjelmien toteutuksen.

Lisätietoja

Seuranta

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media