Navigation path

Additional tools

A–Y

Seire

ELi struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi vahendeid peab kulutama tõhusalt ning vastavalt nende kindlaksmääratud eesmärkidele. Sellest tulenevalt on ELi õigusaktide raames loodud ulatuslikud hindamis- ja seiremenetlused, mille eesmärk on kontrollida, et struktuurifondidest ja Ühtekuuluvusfondist rahastatavad rakenduskavad toimivad korrektselt ning annavad tulemusi, mida on võimalik võrrelda kokkulepitud kriteeriumitega.

Komisjon on loonud seiresüsteemi, mille raames rakendatakse rangeid sertifitseerimis-, kontrolli- ja korrektsioonimehhanisme. Liikmesriigid kontrollivad ja auditeerivad rahastatavaid projekte ning komisjon võib ise teostada kohapealseid kontrolle.

Struktuurifondide finantsjuhtimise eeskirjad nõuavad liikmesriikidelt rakenduskavade rakendamise hindamist sertifitseerimisasutuse, auditeerimisasutuse ja seirekomisjoni vahendusel.

Lisateave

Seire

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis