Navigation path

Additional tools

A–Y

Korraldusasutus

Ajavahemiku 2007-2013 ELi ühtekuuluvuspoliitika raames vastutab korraldusasutus rakenduskava tõhusa juhtimise ja rakendamise eest.

Korraldusasutus võib olla riiklik ministeerium, piirkondlik ametiasutus, kohalik omavalitsus või mõni muu avalik-õiguslik või eraõiguslik asutus, mille liikmesriik on määranud ja heaks kiitnud. Korraldusasutused peavad täitma oma ülesandeid vastavalt usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõttele.

Korraldusasutus peab iga rakenduskava puhul esitama komisjonile iga aasta 30. juuniks iga-aastase rakendusaruande. Lõpparuanne tuleb saata 31. märtsiks 2017.

Muud korraldusasutuse põhiülesanded on järgmised:

  • tagada rahastamiseks valitud tegevuste vastavus rakenduskava nõuetele;
  • kontrollida, et kaasrahastatud tooted tarnitakse ja teenused osutatakse tõhusalt vastavalt ELi ja riiklikele eeskirjadele;
  • registreerida ja säilitada raamatupidamisdokumentatsiooni ning tagada piisava kontrolljälje olemasolu;
  • tagada rakenduskavade nõuetekohane hindamine.

Lisateave

Korraldusasutus

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis