Navigation path

Additional tools

A till Ö

Interregionalt samarbete

Interregionalt samarbete ska bidra till den regionala utvecklingen i EU genom kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte mellan regionerna.

Interreg IVC, programmet för interregionalt samarbete, ingår i sammanhållningspolitikens mål europeiskt territoriellt samarbete under 2007-2013. Programmet ska effektivisera de regionala utvecklingsstrategierna och bidra till ekonomisk modernisering och ökad konkurrenskraft i Europa.

Det fungerar som en sammanhållande ram för samarbetet mellan regionala och lokala aktörer i de 27 EU-länderna, Norge och Schweiz.

Genom programmet finansieras även nätverksdelen av EU-kommissionens initiativ Regioner för ekonomisk förändring.

Europeiska regionala utvecklingsfonden medfinansierar också följande program för interregionalt samarbete inom målet europeiskt territoriellt samarbete:

Interact - stöd till och utbyte av goda lösningar mellan myndigheter med ansvar för samarbetsprogram.

Espon - observationsorgan för europeisk regional utvecklingsplanering.

Urbact - nätverksbyggande för städer och stöd till stadsutveckling.

Läs mer

Det operativa programmet för Interreg IVC pdf 3 MB] English

Interact English

Espon English

Urbact English

Europaparlamentets och rådets förordning nr 1080/2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden pdf 169 KB] English

Webbplats om europeiskt territoriellt samarbete English

Regioner för ekonomisk förändring English français

EU regionalpolitik: Håll dig informerad