Navigation path

Additional tools

Od A do Ž

INTERREG IVC

Program INTERREG IVC je del cilja evropskega teritorialnega sodelovanja, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR). Zagotavlja sredstva za sodelovanje regij držav članic EU, Norveške in Švice. Program je bil sprejet za obdobje 2007-2013, njegov glavni cilj pa je izboljšanje politik regionalnega razvoja z izmenjavo izkušenj in dobrih praks. Želi tudi graditi na regionalnem znanju in izkušnjah ter uporabiti dobre prakse, že opredeljene v drugih evropskih programih.

Program INTERREG IVC regionalnim in lokalnim organizacijam (javni upravi, agencijam za regionalni razvoj, izobraževalnim ustanovam ipd.) zagotavlja sredstva za povezovanje in izmenjavo izkušenj ter tako na evropski ravni zbira primere regionalnih dobrih praks. Nekatere regionalne mreže uporabljajo že uveljavljene dobre prakse v podporo svojemu regionalnemu razvoju na posameznem področju. Tematska področja teh mrež so povezana s cilji lizbonske in göteborške agende (podpora malim in srednje velikim podjetjem, inovativnost, okolje, preprečevanje tveganja) ter drugimi temami (globalizacija, demografske spremembe, oskrba z energijo, podnebne spremembe).

Skupni proračun programa INTERREG IVC je približno 400 milijonov EUR, od tega 320 milijonov EUR iz ESRR.

Vas zanima več?

Spletišče programa INTERREG IVC English

Program INTERREG IVC English

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji