Navigation path

Additional tools

Van A tot Z

INTERREG IVC

Het interregionaal samenwerkingsprogramma INTERREG IVC bestrijkt alle EU-landen plus Noorwegen en Zwitserland in het kader van de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" die door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) wordt medegefinancierd. Het hoofddoel van dit programma voor de periode 2007-2013 is het regionaal ontwikkelingsbeleid verbeteren door uitwisseling van ervaring en goede praktijken. Tevens is het de bedoeling voort te bouwen op regionale knowhow en goede praktijken die al op Europees niveau zijn geïnventariseerd.

Het programma INTERREG IVC verstrekt medefinanciering aan regionale en lokale instellingen zoals overheidsdiensten, regionale-ontwikkelingsagentschappen, onderwijsinstellingen, enz. voor het opzetten van netwerken en uitwisselingsprojecten op diverse gebieden, teneinde op Europees niveau goede regionale praktijken te ontwikkelen. Bepaalde netwerken met meer ervaring trachten met eerder gedefinieerde goede praktijken een positief effect uit te oefenen op de onmiddellijke ontwikkeling op het terrein in kwestie (kapitalisatie). De thema's van deze netwerken hebben betrekking op de doelstellingen van de agenda's van Lissabon en Göteborg (ondersteuning van kleine en middelgrote ondernemingen, innovatie, milieu, risicopreventie) maar ook op andere onderwerpen zoals globalisering, demografische ontwikkeling, energiebevoorrading en klimaatverandering.

Het totale budget voor INTERREG IVC bedraagt ongeveer 400 miljoen euro, waarvan 320 miljoen euro ten last van het EFRO.

Meer details

INTERREG IVC-website English

INTERREG IVC-programma English

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte