Navigation path

Additional tools

A–Y

Teavitamine ja avalikustamine

Euroopa Komisjon ja liikmesriigid on kohustatud avalikkust teavitama ühtekuuluvuspoliitikast ja rahastatavatest projektidest, mis seda poliitikat toetavad. Struktuurifondide kaudu kulutatakse miljardeid eurosid. On äärmiselt oluline, et kohalikud elanikud saaksid selget üksikasjalikku teavet selle kohta, millist kasu nemad rahastamisest saavad ning kuidas maksumaksja raha kasutatakse.

Ajavahemiku 2007-2013 ühtekuuluvuspoliitikat käsitlevate ELi eeskirjade kohaselt on liikmesriigid ja korraldusasutused kohustatud avaldama ELi kaasrahastatavate projektide nimekirja, mis sisaldab muu hulgas saadud summasid ja toetusesaajate üksikasju.

Samuti peavad asjaomased liikmesriigid esitama komisjonile teavituskava iga 450 rakenduskava kohta, mida ühtekuuluvuspoliitika viimase programmiperioodi jooksul kaasrahastatakse. Lisaks peavad korraldusasutused korraldama igal aastal vähemalt ühe suure ürituse oma programmide, nende tulemuste ja ELi rolli tutvustamiseks.

Lisateave

Regionaalpoliitika peadirektoraadi teavitamis- ja avalikustamismeetmed

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis