Navigation path

Additional tools

od A po Z

Certifikačný orgánCezhraničná spolupráca
Cieľ Európska územná spoluprácaCieľ Konvergencia
Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosťDoplnkovosť
DopravaESPON (Monitorovacia sieť pre európske územné plánovanie)
Európska investičná bankaEurópska koncepcia územného rozvoja
Európska stratégia zamestnanostiEurópske zoskupenia pre územnú spoluprácu (EZÚS)
Európsky fond pre rybné hospodárstvo (EFRH)Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidiekaEurópsky sociálny fond (ESF)
Finančné inžinierstvoFinančné opravy
Fond solidarityGlobálne granty
HodnotenieHorské oblasti
Hospodárska a sociálna súdržnosťINTERREG III
Informovanie verejnosti a publicitaInovácie
JASMINE:JASPERS
JEREMIEJESSICA
Kategórie výdavkovKohézna politika
Kohézny fondKontrola a audit
Lisabonská stratégia pre rast a zamestnanosťMedziregionálna spolupráca
Monitorovací výborMonitorovanie
NUTSNadnárodná spolupráca
NariadeniaNárodný strategický referenčný rámec
Nástroj európskeho susedstva a partnerstvaNástroj predvstupovej pomoci (IPA)
Ocenenie Regiostars pre inovatívne projektyOperačné programy
Oprávnenosť výdavkovOrgán auditu
PartnerstvoPlatby
Platobný orgánPodiel spolufinancovania
PodvodyPravidlo N+2, n+3
Predvstupová pomoc (IPA)Predvstupová stratégia
Program INTERACTProgram INTERREG IVC
ProgramovanieProporcionalita
Prístupové partnerstvoPrístupové rokovania
Regióny za ekonomickú zmenuRiadiaci orgán
Rovnosť príležitostíRozpočet
Rozvoj miestRozvoj vidieka
RozšírenieSpoločné riadenie
Správa o súdržnostiStrategické usmernenia Spoločenstva o súdržnosti 2007 - 2013
SubsidiaritaŠtrukturálne fondy
Štátna pomocTechnická pomoc
Transeurópske sieteURBACT - program spolupráce v oblasti rozvoja miest
Udržateľný rozvojÚzemná súdržnosť
Veľmi vzdialené regióny regiónyVrátenie finančných prostriedkov
Výbor pre koordináciu fondovVýbor regiónov
ZamestnanosťZohľadnenie cieľov lisabonskej stratégie
Zrušenie záväzkuŽivotné prostredie
Certifikačný orgán

Certifikačný orgán zodpovedá za zaručenie presnosti a zákonnosti výkazov výdavkov a žiadostí o platbu pred ich zaslaním Európskej komisii. Na riadení Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu sa okrem Komisie podieľajú členské štáty, regióny a iné sprostredkovateľské orgány. Jedna alebo viacero z uvedených skupín menuje certifikačný orgán pre každý operačný program spolufinancovaný z týchto fondov. Viac

Cezhraničná spolupráca

V rámci politiky súdržnosti 2007-2013 je súčasťou cieľa Európska územná spolupráca až 52 cezhraničných programov spolupráce.

Cezhraničná spolupráca medzi susediacimi regiónmi je zameraná na rozvoj cezhraničných sociálnych a ekonomických aktivít prostredníctvom spoločných rozvojových stratégií. Viac

Cieľ Európska územná spolupráca

Tento cieľ, ktorý je zameraný na posilnenie cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce, vychádza zo staršej iniciatívy INTERREG a je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). Viac

Cieľ Konvergencia

Ide o jeden z troch prioritných cieľov politiky súdržnosti na obdobie 2007 - 2013, ktorý vo veľkej miere nadväzuje na skorší Cieľ 1. Zámerom cieľu Konveregencia je, aby sa najmenej rozvinuté členské štáty a regióny čo najskôr priblížili priemeru EÚ vďaka zlepšeným podmienkam rastu a zamestnanosti. Viac

Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

Ide o jeden z troch cieľov v rámci európskej politiky súdržnosti 2007 - 2013, ktorý sa zameriava na posilnenie konkurencieschopnosti, zamestnanosti a investičnej atraktívnosti regiónov, ktoré neboli zaradené do cieľa Konvergencia. Tento cieľ bol vytvorený na presadzovanie hospodárskych a sociálnych zmien, podporu inovácií, podnikania, ochrany životného hospodárstva, adaptability a vytvorenie inkluzívnych trhov práce. Je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a Európskeho sociálneho fondu (ESF). Viac

Doplnkovosť

Doplnkovosť je jedným z princípov, ktorými sa riadi fungovanie štrukturálnych fondov. Podľa tohto princípu nesmú príspevky zo štrukturálnych fondov nahrádzať verejné alebo rovnocenné štrukturálne výdavky členského štátu v dotknutých regiónoch. Inými slovami, finančné prostriedky prideľované zo štrukturálnych fondov nemôžu viesť k zníženiu vnútroštátnych štrukturálnych výdavkov v týchto regiónoch. Uplatňovanie princípu doplnkovosti sa kontroluje v prípade regiónov, na ktoré sa vzťahuje cieľ Konvergencia. Viac

Doprava

EÚ vytvorila pre odvetvie dopravy zodpovedajúci právny rámec, ktorý slúži na zjednodušenie voľného pohybu osôb a tovaru. Podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie zahŕňajú opatrenia prijaté na základe tohto právneho rámca: Viac

ESPON (Monitorovacia sieť pre európske územné plánovanie)

ESPON je aplikovaný výskumný program zameraný na podporu formulovania územných rozvojových politík v Európe. Preto program produkuje široké spektrum systémových údajov o územných trendoch, ktoré súvisia s rôznymi hospodárskymi, sociálnymi a environmentálnymi aspektami. Cieľom je identifikácia potenciálu regiónov, miest a väčších územných celkov a ekonomických problémov, ktorým čelia. Viac

Európska investičná banka

Hlavnou náplňou Európskej investičnej banky, ktorá bola založená v roku 1958, je poskytovanie dlhodobých úverov. EIB je aktívna nielen vo všetkých členských štátoch, ale aj v ďalších 140 krajinách, s ktorými Únia uzavrela dohody o spolupráci. Banka úzko spolupracuje s inštitúciami EÚ na dosiahnutí hlavných cieľov Únie. Viac

Európska koncepcia územného rozvoja

Pôvodna myšlienka koncepcie pochádza zo 60-tych rokov minulého storočia. Po intenzívnych rokovaniach ju ministri zodpovední za územné plánovanie v 15 členských štátoch prijali v máji 1999. Táto koncepcia slúžiaca ako rámec pre politické usmernenia bola vytvorená s cieľom zlepšiť spoluprácu v odvetvových politikách Únie, ktoré majú významný dosah na územný rozvoj. Jej cieľom je aj zlepšenie koordinácie vnútroštátnych politík v tejto oblasti. Európska koncepcia územného rozvoja sa zakladá na troch hlavných zásadách: rozvoj vyrovnaného a polycentrického mestského systému a obnovený vzťah medzi mestami a vidiekom; zabezpečenie rovnakého prístupu k vzdelanostnej infraštruktúre; udržateľný rozvoj, inteligentné riadenie a zachovanie prírody a kultúrneho dedičstva. Viac

Európska stratégia zamestnanosti

Európska stratégia zamestnanosti pomáha krajinám Európskej únii pri vytváraní nových a kvalitnejších pracovných miest. Ciele, priority a plány sa prijímajú na úrovni EÚ. Vlády následne medzi sebou koordinujú svoje opatrenia na podporu zamestnanosti. Viac

Európske zoskupenia pre územnú spoluprácu (EZÚS)

Cieľom Európskych zoskupení pre územnú spoluprácu je uľahčovať a podporovať cezhraničnú, nadnárodnú a medziregionálnu spoluprácu v EÚ. Medzi ich úlohy patrí implementácia programov, ktoré boli spolufinancované z prostriedkov EÚ alebo iného projektu európskej cezhraničnej spolupráce. Viac

Európsky fond pre rybné hospodárstvo (EFRH)

Fond, ktorý disponuje na programové obdobie 2007 - 2013 celkovým rozpočtom 3,8 miliardy, slúži na podporu európskeho rybného hospodárstva a akvakultúry, rybolovných oblastí a vnútrozemského rybolovu. Preto sa z prostriedkov tohto fondu financujú operačné programy navrhnuté členskými štátmi v spolupráci s miestnymi a regionálnymi hospodárskymi a sociálnymi partnermi aktívnymi v odvetví rybného hospodárstva. Viac

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)

EFRR, ktorý vznikol v roku 1975, sa zameriava na rozvoj a štrukturálne zmeny regionálnych ekonomík, hospodárske zmeny, zvýšenie konkurencieschopnosti a územnú spoluprácu v celej EÚ. Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond sú tzv. štrukturálnymi fondami EÚ. Viac

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka slúži na podporu európskej politiky v oblasti rozvoja vidieka. Preto sa z fondu financujú programy rozvoja vidieka v členských štátoch a regiónoch Únie. Programy sú vytvárané v spolupráci s Európskou komisiou a členskými štátmi, pričom sa v nich zohľadňujú strategické usmernenia pre politiku rozvoja vidieka, ktorú prijala Rada, a priority ustanovené v národných strategických plánoch. Viac

Európsky sociálny fond (ESF)

ESF, ktorý vznikol v roku 1958, je jedným z hlavných finančných nástrojov, ktorým Únia disponuje pri podpore vnútroštátnych politík zameraných na zvýšenie zamestnanosti a pracovných príležitostí, zvyšovanie kvality a produktivity v práci a pri znižovaní sociálneho vylúčenia a regionálnych rozdielov v zamestnanosti. Viac

Finančné inžinierstvo

Na dosiahnutie vyššej efektívnosti a udržateľnosti politiky súdržnosti počas programového obdobia 2007 - 2013 a na podporu lisabonského procesu boli od roku 2006 vyvinuté nové iniciatívy v oblasti technickej pomoci a finančného inžinierstva. Ide o spoločné nástroje, ktoré podporuje Európska komisia a množstvo partnerských inštitúcií, ako napríklad EIB, EIF, EBRD, ECB a KfW. Tieto nástroje zahŕňajú: JASPERS (Spoločná pomoc na podporu projektov v európskych regiónoch) - podpora prípravy veľkých projektov; JEREMIE (Spoločné európske zdroje pre veľmi malé až stredné podniky) - zlepšenie prístupu pre MSP k úverom; JESSICA (Spoločná európska podpora pre udržateľné investície v mestských oblastiach) - poskytovanie udržateľného financovania mestského rozvoja; JASMINE (Spoločná akcia na podporu mikrofinančných inštitúcií v Európe) - poskytovanie technickej podpory s cieľom zlepšiť prístup k mikroúverom. Viac

Finančné opravy

K finančným opravám (odobratie finančných prostriedkov) dochádza pri nesprávnom vyplatení prostriedkov na realizáciu projektov podporovaných Európskou úniou, ku ktorému došlo napríklad v dôsledku podvodu alebo iných nezrovnalostí. Viac

Fond solidarity

Fond solidarity Európskej únie, ktorý bol vytvorený v roku 2002, má poskytovať rýchlu, efektívnu a pružnú pomoc v urgentných situáciách, ktoré vznikli v dôsledku veľkých prírodných katastrof. Využíva sa hlavne v prípade prírodných katastrof, ktoré majú vážne následky na životné podmienky, prostredie alebo hospodárstvo v jednom alebo viacerých regiónoch členského štátu alebo kandidátskej krajiny, ktorá už začala prístupové rokovania. Viac

Globálne granty

Globálne granty pomáhajú malým mimovládnym organizáciám, akými sú napríklad dobrovoľnícke skupiny a miestne organizácie, aby získali finančnú podporu z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a Európskeho sociálneho fondu (ESF). Viac

Hodnotenie

Počas programového obdobia 2007 - 2013 sa využívajú tri typy hodnotenia: pred realizáciou akcie (ex ante), počas jej realizácie a po jej ukončení (ex post). Politika súdržnosti sa hodnotí v súlade s princípom partnerstva. Členské štáty vykonajú hodnotenie ex ante a Komisia je zodpovedná za hodnotenie ex post. Viac

Horské oblasti

Podľa štúdie z roku 2004, ktorá bola vyhotovená pre Európsku komisiou, sa v horských oblastiach EÚ, Nórska a Švajčiarska nachádzajú regióny, ktoré pokrývajú približne 1 900 000 km2 (približne 40,6 % celkovej pevniny). V týchto horských oblastiach žije asi 94,3 milióna ľudí (19,1 % celkovej populácie krajín, ktoré boli predmetom štúdie). Viac

Hospodárska a sociálna súdržnosť

Hospodárska a sociálna súdržnosť, ktorej cieľom je dosiahnutie vyrovnaného sociálno-ekonomického rozvoja v EÚ, je prejavom solidarity medzi členskými štátmi a ich regiónmi.

Hospodárska a sociálna súdržnosť je implementovaná prostredníctvom regionálnej politiky EÚ, ktorá sa stala súčasťou komunitárneho práva po prijatí Maastrichtskej zmluvy v roku 1992. Regionálna politika znižuje štrukturálne rozdiely medzi regiónmi a členskými štátmi prostredníctvom celého radu operácií, ktoré sú financované z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Európskeho sociálneho fondu (ESF) a Kohézneho fondu. Viac

INTERREG III

Iniciatíva INTERREG III bola integrálnou súčasťou regionálnej politiky EÚ na programové obdobie 2000 - 2006.

INTERREG III bol vytvorený v záujme zlepšenia hospodárskej a sociálnej súdržnosti prostredníctvom podpory cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce v EÚ. Cieľom iniciatívy bola podpora vyváženého rozvoja v EÚ. Viac

Informovanie verejnosti a publicita

Európska komisia a členské štáty musia verejnosť informovať o politike súdržnosti a projektoch, ktoré sú finančne podporované zo zdrojov EÚ. Keďže sa zo štrukturálnych fondov čerpajú miliardy eur, je mimoriadne dôležite, aby miestne komunity mali jasné informácie o tom, aký úžitok im projekty prinesú a akým spôsobom boli využité peniaze daňových poplatníkov. Viac

Inovácie

Inovácie, bez ohľadu na to, či sa týkajú vývoja nových výrobkov, postupov alebo organizačných techník, môžu priniesť firmám konkurenčný náskok. Európska únia si je toho vedomá, a preto je podpora inovácií stredobodom jej stratégie pre rast a zamestnanosť. Viac

JASMINE:

Za skratkou JASMIN sa skrýva spoločná akcia na podporu mikrofinančných inštitúcií v Európe. Ide o jednu zo štyroch nových iniciatív v oblasti finančného inžinierstva, ktoré boli vytvorené v rámci politiky súdržnosti 2007 - 2013. Iniciatíva JASMINE, na ktorú bolo vyčlenených 50 miliónov EUR, je pilotným projektom, ktorý spoločne vypracovali Európska komisia (EK), Európska investičná banka (EIB) a Európsky investičný fond (EIF). Viac

JASPERS

JASPERS (Spoločná pomoc na podporu projektov v európskych regiónoch) je spoločný nástroj podporovaný Európskou komisiou, Európskou investičnou bankou (EIB), Európskou bankou pre rekonštrukciu a rozvoj (ERDB) a od júla 2008 bankou Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Ide o nástroj technickej pomoci, ktorý má k dispozícii 12 nových členských štátov. Jeho cieľom je pomáhať pri príprave veľkých projektov, ktoré budú podporované z finančných prostriedkov EÚ. JASPERS pomáha novým členským štátom, aby čo najlepšie využili dostupné možnosti financovania. Pomoc sa poskytuje počas vytvárania štruktúry projektu a prípravnej fázy a trvá až do prijatia rozhodnutia o priznaní financovania. JASPERS funguje od roku 2006 a z jeho 60 pracovných pozícii sú už takmer všetky obsadené. Experti pracujú v troch regionálnych kanceláriách - vo Varšave, Viedni a Bukurešti. Viac

JEREMIE

Skratka JEREMIE označuje Spoločné európske zdroje pre veľmi malé až stredné podniky. Ide o finančný nástroj, ktorý bol vytvorený Európskou komisiou v spolupráci s Európskou investičnou bankou (EIB) a Európskym investičným fondom (EIF) s cieľom zlepšiť pre mikropodniky a MSP (malé a stredné podniky) prístup k financovaniu. Viac

JESSICA

JESSICA (Spoločná európska podpora pre udržateľné investície v mestských oblastiach) je iniciatíva Európskej komisie, ktorá vznikla v spolupráci s Európskou investičnou bankou (EIB) a Rozvojovou bankou Rady Európy (CEB). Viac

Kategórie výdavkov

Kategórie výdavkov sú nástrojom, ktorý pomáha vyhodnotiť, ako programy a projekty spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ prispeli k zvýšeniu rastu a zamestnanosti.

Integrované usmernenia pre rast a zamestnanosť poskytujú základ pre zoznam kategórií uvedený v nariadení Rady č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde. Preto musia byť výdavky vynaložené v rámci operačných programov spolufinancovaných z týchto fondov kategorizované podľa týchto položiek. Medzi katégorie uvedené v nariadení patria napr. činnosti v oblasti VTR vo výskumných strediskách alebo podpora samostatnej zárobkovej činnosti a zakladania podnikov. Viac

Kohézna politika

Kohézna politika je stratégiou Európskej únie, ktorá je zameraná na podporu a stimuláciu celkového harmonického rozvoja členských štátov a ich regiónov.

Kohézna politika, ktorá má svoj právny základ v článku 174 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, je zameraná na posilnenie hospodárskej a sociálnej súdržnosti prostredníctvom zníženia rozdielov medzi jednotlivými regiónmi. Táto politika sa sústredí na kľúčové oblasti, ktoré by mali EÚ pomôcť vyriešiť problémy 21. storočia a udržať si globálnu konkurencieschopnosť. Viac

Kohézny fond

Od roku 1994 sa prostriedky z Kohézneho fondu využívajú na podporu chudobnejších európskych regiónov a stabilizáciu ich ekonomík s cieľom stimulovať rast, zamestnanosť a udržateľný rozvoj. Prostriedky z fondu sa využívajú na spolufinancovanie environmentálnych opatrení a transeurópskych dopravných sietí (jedny z najdôležitejších projektov európskeho záujmu) v Španielsku, Grécku, Portugalsku a v 12 členských štátoch, ktoré vstúpili do EÚ od roku 2004. Peniaze z Kohézneho fondu je možné využiť aj na financovanie priorít v rámci politiky ochrany životného prostredia EÚ. Viac

Kontrola a audit

Termín "kontrola a audit" sa vzťahuje na riadne finančné hospodárenie v oblasti štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Riadenie a poskytovanie programov je vo veľkej miere v kompetencii vnútroštátnych orgánov na národnej alebo regionálnej a miestnej úrovni. Členské štáty musia zabezpečiť, že finančné prostriedky z fondov sú vynaložené hospodárne a v súlade s príslušnými nariadeniami. Musia takisto disponovať spoľahlivými systémami účtovníctva, monitorovania a finančného vykazovania a určiť zodpovedné orgány a postupy na zabezpečenie primeranej kontroly priebehu programu. Viac

Lisabonská stratégia pre rast a zamestnanosť

Lisabonská stratégia je akčným a rozvojovým plánom EÚ v oblasti zamestnanosti a hospodárskeho rastu. Európski lídri ju odsúhlasili v marci 2000 na samite Európskej rady v Lisabone. Politické opatrenia, ktoré boli navrhnuté v rámci tejto stratégie, sa týkajú celého radu národných a európskych politík a zameriavajú sa na podporu znalostnej a inovatívnej spoločnosti, zatraktívnenie Európy ako miesta, kde sa sa oplatí investovať a pracovať, a na tvorbu nových a kvalitnejších pracovných miest. Viac

Medziregionálna spolupráca

Cieľom medziregionálnej spolupráce je zlepšenie regionálneho rozvoja v EÚ prostredníctvom výmeny know-how a skúseností medzi regiónmi.

Program medziregionálnej spolupráce INTERREG IVC je v rámci politiky súdržnosti 2007 - 2013 súčasťou cieľa Európska územná spolupráca. Tento program sa zameriava na zvýšenie efektivity politík regionálneho rozvoja, hospodársku modernizáciu a zvýšenie konkurencieschopnosti v Európe. Viac

Monitorovací výbor

Členské štáty musia menovať monitorovacie výbory, ktoré kontrolujú riadnu implementáciu operačných programov využívajúcich financovanie zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Monitorovaciemu výboru, ktorý pozostáva z regionálnych, hospodárskych a sociálnych partnerov, predsedá zástupca členského štátu alebo riadiaceho orgánu. Viac

Monitorovanie

Finančné prostriedky poskytnuté zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu musia byť využité efektívne a na vymedzené účely. Preto boli prostredníctvom právnych predpisov EÚ vytvorené rozsiahle hodnotiace a monitorovacie postupy, ktorých cieľom je kontrolovať, či sa operačné programy využívajúce financovanie zo štrukturálnych fondov a z Kohézneho fondu riadne vykonávajú a či prinášajú výsledky, ktoré je možné vyhodnotiť pomocou dohodnutých kritérií. Viac

NUTS

Na účely používania jednotných štatistických štandardov Európsky štatistický úrad (Eurostat) vytvoril systém NUTS - spoločnú nomenklatúru územných jednotiek na štatistické účely.

Úrovne NUTS sú zemepisné oblasti používané na zber harmonizovaných údajov v EÚ, ktoré sa na účely štrukturálnych fondov využívajú od roku 1988 a zohrávajú dôležitú úlohu pri prideľovaní prostriedkov. Viac

Nadnárodná spolupráca

Cieľom nadnárodnej spolupráce v oblasti regionálnej politiky je vytváranie vysoko integrovaných partnerstiev, ktoré nemajú dosah len v jednom členskom štáte. Členmi takýchto partnerstiev môžu byť orgány verejnej správy alebo súkromné subjekty a ich činnosť sa môže týkať viacerých oblastí. Viac

Nariadenia

Nariadenia sú najpriamejším typom právnych aktov Európskej únie. Majú všeobecnú platnosť, sú záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch. Právna úprava v oblasti politiky súdržnosti EÚ má obvykle formu nariadení. Viac

Národný strategický referenčný rámec

Každý členský štát vytvoril pre programové obdobie 2007 - 2013 národný strategický referenčný rámec. Ide o referenčný dokument pre také plánovanie intervencií štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré je v súlade so strategickými usmerneniami o súdržnosti na obdobie 2007 - 2013. V tomto dokumente sa uvádza stratégia daného členského štátu, zoznam národných a regionálnych operačných programov, ktoré sa majú implementovať, a orientačný ročný plán rozdelenia finančných prostriedkov pre každý operačný program. Národný strategický referenčný rámec by mal byť v súlade s národným programom reforiem, ktorý sa viaže k lisabonskej stratégii pre rast a zamestnanosť. Viac

Nástroj európskeho susedstva a partnerstva

Európska susedská politika je zameraná na podporu politických, hospodárskych a sociálnych reforiem, ktoré prebiehajú v týchto krajinách susediacich s Európskou úniou: Alžírsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Egypt, Gruzínsko, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbya, Maroko, Moldavsko, Palestínske autonómne samosprávne územia, Sýria, Tunis a Ukrajina. Cieľom európskej susedskej politiky je posilnenie prosperity, stability, bezpečnosti, trhového hospodárstva a udržateľného rastu prostredníctvom stáleho dialógu s každou partnerskou krajinou. Viac

Nástroj predvstupovej pomoci (IPA)

EÚ vytvorila nástroj predvstupovej pomoci (IPA), aby pomohla kandidátskym krajinám a potencionálnym kandidátskym krajinám.

IPA sa vzťahuje na obdobie rokov 2007 - 2013 a nahrádza niekoľko starších predvstupových programov (PHARE, ISPA, SAPARD, CARDS a finančný nástroj pre Turecko). Viac

Ocenenie Regiostars pre inovatívne projekty

Ocenenia RegioStars sa udeľujú v rámci iniciatívy Európskej komisie Regióny za ekonomickú zmenu. Cieľom iniciatívy je podporiť výmenu osvedčených postupov medzi európskymi regiónmi a stimulovať tak inovácie. Viac

Operačné programy

Členské štáty predkladajú svoje operačné programy v rámci spoločného rámca strategických usmernení o politike súdržnosti a na základe národného strategického referenčného rámca. Každý operačný program sa viaže k jednému z troch nových cieľov a stanovuje rozvojovú stratégiu s komplexným súborom priorít, ktoré sa majú vykonať s podporou jedného fondu alebo v prípade cieľa Konvergencia s podporou Kohézneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Viac

Oprávnenosť výdavkov

Kritériá týkajúce sa oprávnenosti výdavkov určujú, či je možné náklady pokryť z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Európskeho sociálneho fondu (ESF) a Kohézneho fondu.

Tri nariadenia ES (1080/2006, 1083/2006 and 1828/2006) ustanovujú hlavné princípy oprávnenosti výdavkov na európskej úrovni. Cieľom tejto právnej úpravy je zaistiť rovnaké uplatňovanie pravidiel vo všetkých členských štátoch, ktoré majú na starosti prijatie podrobných kritérií. Viac

Orgán auditu

Orgán auditu je národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej správy alebo subjekt, ktorý členský štát menuje pre každý operačný program. Orgán auditu je zodpovedný za overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly a monitoruje súlad projektu s legislatívou členského štátu a EÚ. Viac

Partnerstvo

Európska únia rozvíjala svoju regionálnu politiku a finančnú pomoc v oblasti štrukturálnych zmien a súdržnosti prostredníctvom procesu partnerstva, na ktorom sa vo výraznej miere podieľali členské štáty. Viac

Platby

Komisia môže pri v prípade operačných programov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu realizovať tri typy platieb:

Viac

Platobný orgán

V rámci novej politiky súdržnosti na programové obdobie 2007 - 2013 sa za platobný orgán považuje certifikačný orgán. Kompetencie týchto orgánov však ostávajú v porovnaní s programovým obdobím 2000 - 2006 v podstate nezmenené. Viac

Podiel spolufinancovania

Tento termín sa vzťahuje na podiel, ktorý predstavuje príspevok z fondov EÚ na spolufinancovaní programu. Maximálna miera spolufinancovania je určená ako percentuálna časť celkovej hodnoty programu alebo jeho časti. Pokiaľ ide o štrukturálne fondy a Kohézny fond (programové obdobie 2007 - 2013), maximálne úrovne podielov spolufinancovania sú uvedené v prílohe III nariadenia č. 1083/2006. Viac

Podvody

Boj proti podvodom a korupcii, ktorý je súčasťou všeobecného boja proti organizovanom zločinu, zahŕňa boj proti nezákonným aktivitám, ktoré poškodzujú finančné záujmy Európskej Únie. Opiera sa o tento právny základ: Viac

Pravidlo N+2, n+3

Pravidlo N+2 a n+3 sa týka ročného prideľovania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.

Ak predmetné prostriedky neboli využité do určeného dátumu, Komisia môže zrušiť budúce rozpočtové záväzky. K automatickému zrušeniu dôjde v prípade, ak prostriedky neboli využité (alebo o platby nebolo zažiadané) do konca druhého roka (n+2). Táto lehota je v prípade nových členských štátov, Grécka a Portugalska predĺžená do roku 2010 na tri roky (n+3). Viac

Predvstupová pomoc (IPA)

Európska únia poskytuje krajinám, ktoré podali žiadosť o členstvo v EÚ, predvstupovú pomoc. Únia tak pomáha kandidátskym krajinám, aby splnili podmienky vstupu, ktoré zahŕňajú zosúladenie ich inštitúcií a štandardov s acquis - súborom spoločných práv a povinností, ktoré viažu všetky členské štáty k EÚ. Viac

Predvstupová stratégia

Predvstupová stratégia predstavuje pre kandidátske krajiny EÚ plán, ktorý majú sledovať na svojej ceste k členstvu v Európskej únii, a ustanovuje postupy a priority, ktoré musia všetky kandidátske krajiny dodržiavať počas tzv. štruktúrovaného dialógu s inštitúciami EÚ. Viac

Program INTERACT

INTERACT 2007 - 2013 ponúka podporu zainteresovaným stranám, ktoré v rámci cieľa Európskej územnej spolupráce politiky súdržnosti implementujú programy financované EÚ.

INTERACT poskytuje poradenstvo v oblasti manažmentu a implementácie, podporu pri organizácii tematických seminárov a šírení príkladov osvedčených postupov. Program disponuje rozpočtom 40 miliónov EUR, z ktorých 34 miliónov pochádza z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). Viac

Program INTERREG IVC

Program medziregionálnej spolupráce INTERREG IVC, ktorý je súčasťou cieľa Európska územná spolupráca, je financovaný prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). INTERREG IVC je okrem všetkých členských štátov EÚ aktívny aj v Nórsku a Švajčiarsku. Program schválený na programové obdobie 2007 - 2013 má za cieľ zlepšiť politiky regionálneho rozvoja prostredníctvom výmeny skúseností a osvedčených postupov. Program sa snaží zúročiť regionálne know-how a osvedčené postupy, ktoré už boli identifikované na európskej úrovni. Viac

Programovanie

Programovanie je administratívny mechanizmus, ktorý slúži na dosiahnutie cieľov štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Viacročné programy (tzv. operačné programy) zabezpečujú konzistenciu a kontinuitu počas sedemročného obdobia. Programy sa vzťahujú na špecifické geografické oblasti na národnej alebo miestnej úrovni v závislosti od správneho usporiadania krajiny. Medzi ciele programov patrí identifikácia strategických priorít a indikatívnych akcií, návrh rozdelenia finančných prostriedkov a súhrn informácií o riadiacich a kontrolných systémov. Súčasné programové obdobie prebieha od roku 2007 do roku 2013. Viac

Proporcionalita

Princíp proporcionality upravuje, ako Európska únia vykonáva svoje právomoci. Tento princíp funguje rovnako ako princíp subsidiarity.

Podľa princípu proporcionality platí, že EÚ podnikne na dosiahnutie svojich úloh kroky len v takom rozsahu, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie daného cieľa. Tento princíp je zakotvený v článku 5 Zmluvy o EÚ, ktorý ustanovuje: Podľa zásady proporcionality neprekračuje obsah a forma činnosti Únie rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov zmlúv. Viac

Prístupové partnerstvo

Prístupové partnerstvo sa zakladá na dohode medzi Radou ministrov EÚ a kandidátskou krajinou. Definujú sa v ňom kľúčové oblasti, v ktorých kandidátska krajina musí urobiť pokrok, aby sa prispôsobila legislatíve EÚ. Prostredníctvom partnerstva sa koordinuje aj pomoc, ktorú kandidátskej krajine poskytuje Európska únia. Poskytovanie finančnej pomoci je podmienené dostatočným pokrokom kandidátskej krajiny vo vymedzených prioritných oblastiach. Viac

Prístupové rokovania

Viac

Regióny za ekonomickú zmenu

Iniciatíva Regióny za ekonomickú zmenu slúži na podporu cieľa Územná spolupráca. Je zameraná na podporu výmeny osvedčených postupov medzi európskymi regiónmi s cieľom stimulovať inovácie. Táto iniciatíva prispieva k tomu, aby sa prostredníctvom politiky súdržnosti podporili strategické ciele EÚ v oblasti podpory hospodárskeho rastu a zamestnanosti. Viac

Riadiaci orgán

Riadiaci orgán je v rámci politiky súdržnosti 2007 - 2013 zodpovedný za efektívne riadenie a implementáciu daného operačného programu.

Riadiacim orgánom môže byť ministerstvo, regionálny orgán, mestská rada alebo iný súkromný alebo verejný orgán, ktorý členský štát menoval a schválil. Od riadiacich orgánov sa očakáva, že svoju prácu budú vykonávať v súlade s princípmi riadneho finančného hospodárenia. Viac

Rovnosť príležitostí

Rovnosť mužov a žien je jedným zo základných princípov komunitárneho práva a tvorby politík EÚ.

Únia uskutočňuje opatrenia, ktoré sú zamerané na zaistenie rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s ľuďmi. Tento prístup sa uplatňuje vo všetkých oblastiach hospodárskeho, sociálneho, kultúrneho a rodinného života. EÚ sa snaží o to, aby bola rodová rovnosť zahrnutá do všetkých politík s cieľom posilniť právo na rovnaké zaobchádzanie a boj proti rodovej diskriminácii. Viac

Rozpočet

Aby sa mohli realizovať spoločné ciele Únie, členské štáty prispievajú do spoločného rozpočtu EÚ.

Najdôležitejšie sú priame príspevky, ktoré závisia od hrubého národného dôchodku (HND) danej krajiny. Ďalším zdrojom finančných prostriedkov sú colné poplatky a príjmy z DPH. V súčasnosti nesmie rozpočet presiahnuť 1,24 % HND EÚ. Viac

Rozvoj miest

Činnosti v oblasti rozvoja európskych miest sú zamerané na podporu udržateľných investícií, rastu a zamestnanosti. Predchádzajúci samostatný program URBAN bude počas nového programového obdobia 2007 - 2013 integrovaný do regionálnych programov. Nové nariadenia v oblasti politiky súdržnosti poskytujú nástroje na lepšie riešenie problematiky miest v novej generácii programov. Plánovanie a implementácia týchto nástrojov si vyžaduje účasť miestnych a regionálnych orgánov. V strategických usmerneniach o súdržnosti sa uvádzajú hlavné typy činností, ktoré priamo súvisia s mestskými časťami a ktoré môžu byť financované z regionálnych fondov EÚ. Viac

Rozvoj vidieka

EÚ sa svojou politikou v oblasti rozvoja vidieka snaží pomôcť vidieckym oblastiam pri riešení ich problémov. Je súčasťou širšej politiky zameranej na stimuláciu rastu a zamestnanosti v Európe. Strategické usmernenia EÚ poskytujú celkový politický rámec a všeobecné pravidlá sa uvedené v nariadení Rady č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV). Nariadenie ustanovuje tri prioritné oblasti, tzv. osi: Viac

Rozšírenie

Od vstupu Bulharska a Rumunska 1. januára 2007 tvorí Európsku úniu 27 členských štátov. Rozšírenie EÚ prebiehalo vo viacerých vlnách. Od roku 1953, keď šesť štátov (Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Luxembursko a Holandsko) založilo Európske spoločenstvo uhlia a ocele, sa Európske spoločenstvá rozšírili o 21 nových krajín: Viac

Spoločné riadenie

Existujú dva typy financovania zo zdrojov EÚ: fondy, ktoré sú centrálne a priamo riadené Európskou komisiou (napr. pre výskum) a fondy, ktoré spoločne spravujú členské štáty a EÚ (napr. štrukturálne fondy a Kohézny fond). EÚ zverila správu Kohézneho fondu členským štátom. Nejde o nejaký špeciálny režim - väčšina finančných prostriedkov EÚ sa poskytuje prostredníctvom fondov, ktoré spoločne spravujú EÚ a členské štáty. Viac

Správa o súdržnosti

Správu o súdržnosti predkladá Európska komisia každé tri roky s cieľom informovať o pokroku, ktorý bol dosiahnutý v záujme hospodárskej a sociálnej súdržnosti v Európskej únii. Podľa článku 175 Zmluvy o fungovaní Európskej únie musí byť správa predložená Európskemu parlamentu, Rade, Hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov. Viac

Strategické usmernenia Spoločenstva o súdržnosti 2007 - 2013

Usmernenia sú dôležitou súčasťou politiky súdržnosti, pretože prispievajú k jej strategickému rozmeru. Boli navrhnuté Európskou komisiou a jednomyseľne schválené Radou Európskej únie, t. j. všetkými členskými štátmi. V usmerneniach sa na európskej úrovni definujú programové priority na sedemročné obdobie. Následne predloží každý členský štát svoj národný strategický referenčný rámec, ktorý je v súlade s usmerneniami. Usmernenia prispievajú k dosiahnutiu výsledkov v iných prioritných oblastiach, ktoré vyplývajú napríklad z lisabonskej stratégie a integrovaných usmernení pre rast a zamestnanosť. Ako príklad konkrétnych oblastí možno uviesť investície, zamestnanosť, vedomostnú spoločnosť alebo inovácie. Viac

Subsidiarita

Cieľom princípu subsidiarity je zaručiť, že sa rozhodnutia prijímajú čo najbližšie k občanom. Okrem oblastí, ktoré spadajú do výlučnej právomoci Únie, by sa opatrenia mali prijímať na úrovni EÚ len vtedy, ak sú účinnejšie ako opatrenia na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. Zásada subsidiarity úzko súvisí s princípmi proporcionality a nevyhnutnosti, podľa ktorých obsah a forma činností Únie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov zmluvy. Viac

Štrukturálne fondy

Počas programového obdobia 2007 - 2013 je regionálna politika financovaná zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.

Štrukturálne fondy tvoria dva fondy: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), ktorý od roku 1975 poskytuje finančnú podporu na účely rozvoja a štrukturálnych zmien regionálnych ekonomík, hospodárskych zmien, zvýšenia konkurencieschopnosti a územnej spolupráce v EÚ a Európsky sociálny fond (ESF) vytvorený v roku 1958, ktorého úlohou je zlepšiť adaptabilitu zamestnancov a podnikov, prístup k zamestnanosti a účasť na trhu práce, sociálne začlenenie znevýhodnených osôb, boj proti všetkým formám diskriminácie a vytváranie partnerstiev zameraných na realizáciu reforiem v oblasti zamestnanosti. Viac

Štátna pomoc

Účelom predpisov EÚ v oblasti štátnej pomoci je zaistiť, aby sa verejné prostriedky nevyužívali na deformovanie hospodárskej súťaže alebo na poskytnutie nespravodlivej konkurenčnej výhody pre určitý podnik. Viac

Technická pomoc

Technická pomoc slúži na realizáciu programov a projektov, ktoré financuje Komisia. Táto finančná pomoc môže byť v rámci politiky súdržnosti využitá na prípravu, manažment, hodnotenie, monitorovanie, audit a kontrolu. Viac

Transeurópske siete

Transeurópske siete sú vymedzené v článkoch 170, 171 a 172 Zmluvy o fungovaní Európskej Únie. Siete zahŕňajú cezhraničné dopravné, energetické a telekomunikačné infraštruktúry, ktoré slúžia na podporu a ďalšie zlepšenie fungovania jednotného európskeho trhu a zjednodušujú voľný pohyb tovaru, osôb a služieb. Činnosti, ktoré sú realizované na základe uvedené právneho rámca musia prispieť k interoperabilite národných sietí a uľahčovať prístup k nim. Viac

URBACT - program spolupráce v oblasti rozvoja miest

Počas programového obdobia 2007 - 2013 financuje Komisia sieť URBACT II v rámci cieľa Európska územná spolupráca. Cieľom siete je stimulovať inovácie v oblasti mestskej regenerácie. URBACT II pomáha mestám pri identifikácii, prenose a šírení osvedčených postupov. Viac

Udržateľný rozvoj

Koncept udržateľného rozvoja označuje takú formu rozvojovej politiky, ktorá sa snaží o naplnenie ekonomických, sociálnych a environmentálnych potrieb spoločnosti v krátkodobom, strednodobom, ale predovšetkým v dlhodobom horizonte. Zakladá sa na predpoklade, že rozvoj by mal uspokojovať potreby dneška bez toho, aby ohrozoval prosperitu budúcich generácií. V praxi ide o vytvorenie takých podmienok pre dlhodobý hospodársky rozvoj, ktoré zohľadňujú environmentálne aspekty. Viac

Územná súdržnosť

Jedným z hlavných cieľov Únie je posilnenie hospodárskej a sociálnej súdržnosti prostredníctvom zníženia rozdielov medzi jednotlivými regiónmi. Lisabonská zmluva predstavuje tretí rozmer - územnú súdržnosť. Viac

Veľmi vzdialené regióny regióny

Za "veľmi vzdialené regióny" sa považuje týchto sedem oblastí Európskej únie: štyri francúzske zámorské departementy (Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik, Réunion), španielske autonómne spoločenstvo Kanárskych ostrovov, portugalské autonómne regióny Azory a Madeira. Viac

Vrátenie finančných prostriedkov

Existujú tri prípady, v ktorých Európska komisia musí v súlade s finančnými predpismi EÚ požiadať členský štát o navrátenie finančných prostriedkov poskytnutých zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Viac

Výbor pre koordináciu fondov

Výbor pre koordináciu fondov (COCOF) je stálym výborom Európskej komisie. Jeho úlohou je diskutovať o otázkach, ktoré sa viažu k implementácii nariadení upravujúcich činnosť štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Výbor, ktorému predsedá predstaviteľ Európskej komisie, sa zvyčajne stretáva v mesačných intervaloch. Členmi výboru sú predstavitelia členských štátov. Viac

Výbor regiónov

Výbor regiónov je poradným orgánom, prostredníctvom ktorého sa miestne a regionálne orgány môžu zúčastňovať na legislatívnom procese v EÚ.

Medzi jeho 334 členmi nájdeme volených miestnych a regionálnych politikov, lídrov regionálnych samospráv alebo primátorov miest. Členov výboru menuje Rada na päť rokov na základe návrhov jednotlivých členských krajín, pričom ich počet závisí od veľkosti danej krajiny. Členovia výboru si volia predsedu a predsedníctvo na obdobie dva a pol roka. Viac

Zamestnanosť

EÚ je odhodlaná pomôcť členským krajinám v ich úsilí zostať na špici svetovej ekonomiky a snaží sa zohrať dôležitú úlohu vo vytváraní takých podmienok, ktoré stimulujú zamestnanosť a rast. EÚ prepracovala svoju hospodársku agendu v roku 2000, keď prijala lisabonskú stratégiu. Táto stratégia bola obnovená v roku 2005 a kladie väčší dôraz na generovanie rastu a vytváranie nových pracovných miest. Viac

Zohľadnenie cieľov lisabonskej stratégie

Programy európskej politiky súdržnosti sa počas programového obdobia 2007 - 2013 zameriavajú na niektoré ciele lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť. Ide napríklad o vyčlenenie prostriedkov na investície, ktoré priamo podporujú konkurencieschopnosť a tvorbu pracovných miest, t. j. investície do výskumu a inovácií, zvýšenia vedomostnej úrovne, podnikových služieb, veľkých európskych infraštruktúr a efektívnejšieho využívania energie. Viac

Zrušenie záväzku

Podľa princípu automatického zrušenia záväzku platí, že ak sa o sumu vyčlenenú na program nepožiada do konca druhého roka nasledujúceho po schválení programu, všetky nevyplatené finančné prostriedky prepadnú. Tento mechanizmus bol zavedený v roku 1999 pre programy na obdobie 2000 - 2006 s cieľom zlepšiť rýchlosť rozvoja programov a monitorovanie ich financovania. Viac

Životné prostredie

Cieľom environmentálnej politiky EÚ je zachovanie, ochrana a zlepšenie životného prostredia pre súčasné a budúce generácie a presadzovanie princípov udržateľného rozvoja.

Hlavnými prioritami politiky sú boj proti zmenám klímy, ochrana biodiverzity, zníženie miery znečistenia a jeho dosahu na ľudské zdravie a podpora rozvážneho a racionálneho využívania prírodných zdrojov. Viac

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá