Navigation path

Additional tools

Od A do Z

AdicionalitaAuditní orgán
Ceny RegioStars pro inovativní projektyCertifikační orgán
Cíl "Evropská územní spolupráce"Cíl "Konvergence"
Cíl "Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost"Doprava
ESPON (Evropská pozorovací síť pro územní plánování)Evropská investiční banka
Evropská strategie zaměstnanosti (ESZ)Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS)
Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR)Evropský nástroj sousedství a partnerství
Evropský rybářský fond (ERF)Evropský sociální fond (ESF)
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV)Finanční inženýrství
Finanční opravyFond solidarity Evropské unie
Fond soudržnostiGlobální granty
HodnoceníHorské oblasti
Hospodářská a sociální soudržnostINTERACT
INTERREG IIIINTERREG IVC
Informace a propagaceInovace
JASMINEJASPERS
JEREMIEJESSICA
Kategorie výdajůKontrola a audit
Lisabonská strategieMeziregionální spolupráce
Monitorovací výborMonitorování
Míra spolufinancováníN+2, n+3
NUTSNadnárodní spolupráce
NařízeníNejvzdálenější regiony
Národní strategický referenční rámec (NSRR)Nástroj předvstupní pomoci (NPP)
Operační programPartnerství
Perspektiva evropského územního rozvoje (ESDP)Platby
Platební orgánPlnění cílů Lisabonské strategie
PodvodyPolitika soudržnosti
ProgramováníProporcionalita
Předvstupní pomocPředvstupní strategie
Přeshraniční spoluprácePřístupová jednání
Přístupové partnerstvíRegiony pro hospodářskou změnu
Rovné příležitostiRozpočet
Rozvoj městRozvoj venkova
RozšířeníŘídící orgán
Sdílené řízeníStrategické obecné zásady Společenství k soudržnosti 2007-2013
Strukturální fondyStátní podpora
SubsidiaritaTechnická pomoc
Transevropské sítě (TEN)URBACT - program sítí pro rozvoj měst
Udržitelný rozvojÚzemní soudržnost
Výbor pro koordinaci fondůVýbor regionů
ZaměstnanostZpráva o soudržnosti
Zpětné získávání vyplacených částekZpůsobilost výdajů
Zrušení závazkuŽivotní prostředí
Adicionalita

Jedním z principů, jimiž se řídí fungování strukturálních fondů, je adicionalita. V regionech, kterých se tento princip týká, nesmějí příspěvky ze strukturálních fondů nahradit veřejné nebo podobné strukturální výdaje členského státu. Jinými slovy dotace ze strukturálních fondů nesmějí vést ke snížení vnitrostátních strukturálních výdajů v těchto regionech. Princip adicionality platí pro regiony, na něž se vztahuje cíl "Konvergence". Více

Auditní orgán

Auditní orgán je celostátní, regionální či místní orgán veřejné správy nebo subjekt určený pro každý operační program a pověřený ověřováním účinného fungování řídicího a kontrolního systému. Monitoruje také soulad projektu s vnitrostátními a evropskými předpisy. Více

Ceny RegioStars pro inovativní projekty

Ceny RegioStars jsou součástí iniciativy Komise "Regiony pro hospodářskou změnu", jejímž cílem je stimulovat výměnu zkušeností a osvědčených postupů mezi evropskými regiony a tímto způsobem podpořit inovace. Více

Certifikační orgán

Certifikační orgán zaručuje přesnost a řádnost výkazů výdajů a žádostí o platby před jejich zasláním. Na řízení Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti se podílejí i členské státy, regiony a další zprostředkující subjekty. Pro každý operační program spolufinancovaný z těchto fondů je certifikační orgán jmenován jednou nebo několika z výše uvedených skupin. Více

Cíl "Evropská územní spolupráce"

Tento cíl se zaměřuje na posilování přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce. Vychází z dřívější iniciativy INTERREG a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

Spolupráce se týká výzkumu, vývoje, informační společnosti, životního prostředí, předcházení rizikům a integrovaného vodního hospodářství. Mezi způsobilé regiony patří regiony NUTS III ležící podél vnitřních či vnějších pozemních hranic EU a některé regiony podél námořních hranic, jež jsou od sebe vzdáleny maximálně 150 km. Více

Cíl "Konvergence"

Jedná se o jeden ze tří hlavních cílů politiky soudržnosti EU pro období 2007-2013. Vyčleňování finančních prostředků s cílem "Konvergence" je koncipováno podobně jako dříve fungovalo financování s "Cílem 1". Finanční prostředky jsou určeny na pomoc nejméně rozvinutým členským státům a regionům, které tak díky lepším podmínkám pro růst a zaměstnanost mohou rychleji překonat rozdíl ve vztahu k průměru EU. Více

Cíl "Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost"

Jedná se o jeden ze tří hlavních cílů evropské politiky soudržnosti na období 2007-2013. Je zaměřen na posílení konkurenceschopnosti a atraktivnosti regionů, které nepatří mezi nejvíce znevýhodněné regiony, na něž se vztahuje cíl "Konvergence", a rovněž na podporu zaměstnanosti v těchto regionech. Má pomáhat předvídat hospodářské a sociální změny, podporovat inovace, podnikání, ochranu životního prostředí, přístupnost, přizpůsobivost a rozvoj inkluzivních trhů práce s příležitostmi pro všechny složky obyvatelstva. Financován je z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a z Evropského sociálního fondu (ESF). Více

Doprava

Evropská unie vytvořila v oblasti dopravy právní rámec, jehož cílem je usnadnit volný pohyb osob a zboží po celém jejím území. Podle Smlouvy o fungování EU se na základě tohoto rámce přijímají zejména tato opatření: Více

ESPON (Evropská pozorovací síť pro územní plánování)

ESPON je programem aplikovaného výzkumu, jehož cílem je podpora tvorby politik územního rozvoje v Evropě. Program pro tyto účely generuje rozmanité a systematické údaje o územních trendech ekonomické, sociální a environmentální povahy, s cílem určit, které regiony, města a větší území by mohly čelit hospodářským problémům. Více

Evropská investiční banka

Evropská investiční banka (EIB), založená v roce 1958, je bankou Evropské unie, která poskytuje dlouhodobé půjčky. Působí v celé EU a také v dalších 140 zemích světa, jež uzavřely s Unií dohodu o spolupráci. Banka úzce spolupracuje s orgány EU a pomáhá tak dosažení hlavních cílů Unie. Více

Evropská strategie zaměstnanosti (ESZ)

Evropská strategie zaměstnanosti (ESZ) pomáhá zemím Evropské unie vytvářet pracovní místa ve vyšším počtu a kvalitě. Cíle a priority se stanovují dohodou na úrovni EU. Své úsilí na podporu zaměstnanosti pak vlády členských států koordinují. Více

Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS)

Evropské seskupení pro územní spolupráci se snaží zprostředkovávat a podporovat přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci v EU. Mezi jeho úkoly patří provádění programů, které jsou spolufinancovány z EU, a dalších projektů evropské přeshraniční spolupráce. Více

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR)

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) byl vytvořen v roce 1975. Poskytuje finanční pomoc v zájmu rozvoje a strukturálních změn regionálních ekonomik, transformace hospodářství, větší konkurenceschopnosti a územní spolupráce v EU. Spolu s Evropským sociálním fondem (ESF) je jedním ze dvou strukturálních fondů EU. Více

Evropský nástroj sousedství a partnerství

Více

Evropský rybářský fond (ERF)

Evropský rybářský fond, který má pro programové období 2007-2013 k dispozici rozpočet v celkové výši téměř 3,8 miliard eur (v cenách z roku 2006), slouží k podpoře evropského odvětví rybářství a akvakultury, rybolovných oblastí a vnitrozemského rybolovu. Za tímto účelem financuje operační programy, které ve spolupráci s místními a regionálními hospodářskými a sociálními partnery zapojenými do odvětví rybářství připravují členské státy. Více

Evropský sociální fond (ESF)

Evropský sociální fond (ESF), vytvořený v roce 1958, je jedním z hlavních finančních nástrojů EU na podporu vnitrostátních politik, které se snaží zvyšovat zaměstnanost, zlepšovat kvalitu a produktivitu práce a omezovat sociální vyloučení a rozdíly panující v oblasti zaměstnanosti mezi regiony. Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) slouží k podpoře evropské politiky rozvoje venkova. Za tímto účelem financuje programy rozvoje venkova v členských státech a regionech Unie. Na tvorbě programů spolupracuje Evropská komise se členskými zeměmi, přičemž bere v úvahu strategické směry pro politiku rozvoje venkova, které schválila Rada, a priority stanovené ve vnitrostátních strategických plánech. Více

Finanční inženýrství

Od roku 2006 pomáhají zvyšovat efektivnost a udržitelnost politiky soudržnosti EU pro období 2007-2013 různé nové iniciativy v oblasti technické pomoci a finančního inženýrství. Jedná se o nástroje, které společně podporuje Evropská komise a řada partnerských institucí (např. EIB, EIF, EBRD, CEB a KfW) a mezi které patří: JASPERS - (Společná pomoc při podpoře projektů v evropských regionech - pomáhá při přípravě velkých projektů), JEREMIE - (Společné evropské zdroje pro mikropodniky až střední podniky - zlepšuje dostupnost úvěrů pro malé a střední podniky), JESSICA - (Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí - poskytuje finanční prostředky pro rozvoj měst) a JASMINE - (Společná akce na podporu mikrofinančních institucí v Evropě - poskytuje technickou pomoc s cílem zvýšit dostupnost mikroúvěrů). Více

Finanční opravy

Finančními opravami se rozumí odnětí finančních prostředků poté, co se zjistilo, že platby projektům podporovaným z EU byly vinou nesrovnalostí (např. podvodu) provedeny chybně.

Komise je odhodlána takto podvodně nabyté či využité prostředky získat zpět a k vysledování těchto plateb využije veškerých právních prostředků. Finanční opravy mohou vést k zastavení všech nebo části příspěvků EU operačnímu programu. Více

Fond solidarity Evropské unie

Fond solidarity Evropské unie (FSEU) byl zřízen v roce 2002 a slouží k zajištění rychlé, efektivní a flexibilní reakce na naléhavé situace po velkých přírodních katastrofách. Používá se zejména u těch katastrof, které mají závažné následky pro životní podmínky, přírodní prostředí nebo ekonomiku jednoho či více regionů členského státu či kandidátské země, se kterou už byla zahájena jednání o přistoupení. Více

Fond soudržnosti

Fond soudržnosti slouží od roku 1994 k poskytování pomoci chudším regionům Evropy a ke stabilizaci jejich hospodářství s cílem podpořit růst, zaměstnanost a udržitelný rozvoj. Prostředky z fondu plynou zejména na financování transevropských dopravních sítí (jedná se hlavně o projekty s významem pro celou Evropu) ve 12 členských státech, které vstoupily do EU od roku 2004, a také ve Španělsku, Řecku a Portugalsku. Lze je však také použít na financování priorit evropské politiky na ochranu životního prostředí. Více

Globální granty

Globální granty pomáhají malým, nevládním organizacím, jako jsou dobrovolnické skupiny a společenské organizace, získat podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) a Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Více

Hodnocení

Pro programové období 2007-2013 byly stanoveny tři druhy hodnocení: před začátkem programu (hodnocení ex ante), během programu (průběžné hodnocení) a po skončení programu (hodnocení ex post). Politika soudržnosti se hodnotí na základě partnerství. Hodnocení ex ante provádějí členské státy, hodnocení ex post naproti tomu Evropská komise. Více

Horské oblasti

Podle studie z roku 2004, kterou si nechala Evropská komise vypracovat, pokrývají horské oblasti přibližně 1 900 000 km2 Evropské unie, Norska a Švýcarska (asi 40,6 % celkové rozlohy na pevnině). V těchto hornatých oblastech žije okolo 94,3 milionů obyvatel, což představuje 19,1 % celkové populace zemí, které byly do studie zahrnuty. Více

Hospodářská a sociální soudržnost

Hospodářská a sociální soudržnost je vyjádřením solidarity mezi členskými státy a jejich regiony a jejím cílem je dosáhnout rovnováhy sociálně ekonomického rozvoje EU.

Této soudržnosti se dosahuje prostřednictvím regionální politiky EU, jež byla do Smlouvy o ES začleněna Maastrichtskou smlouvou v roce 1992. Regionální politika snižuje strukturální rozdíly mezi regiony a členskými státy prostřednictvím řady opatření a akcí (často zvaných "operace"), které jsou financovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského sociálního fondu (ESF) a Fondu soudržnosti. Více

INTERACT

Program INTERACT 2007-13 poskytuje pomoc zainteresovaným subjektům, které v rámci cíle "Evropská územní spolupráce" provádějí programy financované z EU.

Program zajišťuje poradenství ohledně jejich řízení a provádění, podporuje pořádání tematických seminářů a šíří osvědčené postupy. Jeho rozpočet činí 40 milionů eur (z toho 34 milionů pochází z evropského fondu pro regionální rozvoj - EFRR). Více

INTERREG III

Iniciativa INTERREG III byla součástí evropské regionální politiky v období 2000-2006.

Tato iniciativa měla za úkol zlepšovat ekonomickou a sociální soudržnost prostřednictvím přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce. Cílem bylo podporovat rovnoměrný rozvoj EU. Více

INTERREG IVC

Program meziregionální spolupráce INTERREG IVC zahrnuje v rámci cíle "Evropská územní spolupráce" spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) všechny členské státy EU a také Norsko a Švýcarsko. Pro období 2007-2013 je jeho hlavním cílem zkvalitňovat politiku regionálního rozvoje prostřednictvím výměny zkušeností a osvědčených postupů. Snaží se také zhodnotit (kapitalizovat) regionální know-how a osvědčené postupy, na něž již bylo na evropské úrovni upozorněno. Více

Informace a propagace

Evropská komise a členské státy EU musí o politice soudržnosti a projektech, které jejím prostřednictvím podporují, informovat veřejnost. Jelikož se prostřednictvím strukturálních fondů utrácejí miliardy eur, je důležité, aby města a obce získávaly jasné informace o tom, jakým způsobem mohou z těchto prostředků těžit a jak je nakládáno s penězi daňových poplatníků. Více

Inovace

Inovace (ať už se jedná o vývoj nových produktů, postupů či organizačních metod) pomáhají hospodářským subjektům zvyšovat jejich konkurenceschopnost. Evropská unie si je toho vědoma, a proto rozvoj inovací považuje za jeden z nejdůležitějších bodů své strategie pro růst a zaměstnanost. Více

JASMINE

JASMINE je anglická zkratka pro "Společnou akci na podporu mikrofinančních institucí v Evropě". Jedná se o jednu ze čtyř nových iniciativ finančního inženýrství, jež byly zahájeny v rámci evropské politiky soudržnosti pro období 2007-2013. JASMINE je pilotní iniciativou, kterou společně vytvořily Evropská komise (EK), Evropská investiční banka (EIB) a Evropský investiční fond (EIF). K dispozici má rozpočet v celkové výši 50 milionů eur. Více

JASPERS

JASPERS (Společná pomoc při podpoře projektů v evropských regionech) je společným nástrojem Evropské komise, Evropské investiční banky (EIB), Evropské banky pro obnovu a rozvoj (ERDB) a od července 2008 i banky Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Jedná se vlastně o technickou pomoc dvanácti členským státům, jež do Evropské unie vstoupily v roce 2004 a 2007, s přípravou velkých projektů, které žádají o finanční prostředky z fondů EU. Tento nástroj nabízí novým členským státům poradenství, aby mohly dostupné prostředky co nejlépe využít. Tato pomoc je k dispozici během strukturování projektu a přípravných fází až do rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků. JASPERS funguje od roku 2006 a dosáhl téměř plného personálního stavu, takže pro něj pracuje téměř 60 odborníků sídlících většinou ve třech regionálních pobočkách ve Varšavě, Vídni a Bukurešti. Více

JEREMIE

JEREMIE je anglická zkratka pro "Společné evropské zdroje pro mikropodniky až střední podniky". Jedná se o finanční nástroj, který vytvořila Evropská komise ve spolupráci s Evropskou investiční bankou (EIB) a Evropským investičním fondem (EIF), aby zlepšila dostupnost finančních prostředků pro mikropodniky a malé a střední podniky v regionech EU. Více

JESSICA

JESSICA (Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí) je iniciativou Evropské komise, která byla vytvořena ve spolupráci s Evropskou investiční bankou (EIB) a Rozvojovou bankou Rady Evropy (CEB). Více

Kategorie výdajů

Díky kategoriím výdajů lze snáze určit, jakou měrou programy a projekty spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU přispívají k vytváření růstu a pracovních míst.

Seznam kategorií byl vytvořen na základě integrovaných hlavních směrů EU pro růst a zaměstnanost. Je uveden v nařízení Rady č. 1083/2006 o obecných finančních ustanoveních. Všechny operační programy, které jsou spolufinancovány z těchto fondů, proto musí výdaje kategorizovat podle těchto položek. Tématický rozsah kategorií sahá od "výzkumu a technologického rozvoje ve výzkumných střediscích" až po "podporu pro samostatně výdělečnou činnost a zahájení podnikání". Více

Kontrola a audit

Řádné finanční řízení strukturálních fondů a Fondu soudržnosti se neobejde bez kontroly a auditu. Řízení a provádění programů je z velké části svěřeno vnitrostátní a regionální správě. Členské státy musí Komisi přesvědčit o tom, že prostředky z fondů jsou čerpány efektivně a v souladu s nařízeními. Musí zajistit spolehlivé účetní systémy a systémy monitorování a finančního výkaznictví. Rovněž tak musí stanovit odpovědné subjekty a zajistit tzv. auditní stopu (zpětnou vysledovatelnost veškerých rozhodovacích procesů a kontrolních činností). Více

Lisabonská strategie

Lisabonská strategie byla stanovena vedoucími představiteli členských států během setkání Evropské rady v březnu 2000 v Lisabonu. Jedná se o plán rozvoje zaměstnanosti a zvyšování hospodářského růstu v EU. Opatření navržená v rámci Lisabonské strategie zahrnují řadu vnitrostátních politik i politik EU, které se zaměřují na podporu znalostí a inovací, vytváření pracovních míst ve vyšším počtu i kvalitě a na to, aby Evropa byla atraktivnějším místem pro investice a pracovní příležitosti. Více

Meziregionální spolupráce

Meziregionální spolupráce se zaměřuje na regionální rozvoj EU prostřednictvím výměny know-how a zkušeností mezi regiony.

Součástí cíle "Evropská územní spolupráce" v rámci politiky soudržnosti pro období 2007-2013 je i program meziregionální spolupráce INTERREG IVC. Jeho cílem je zlepšovat efektivnost politik regionálního rozvoje a přispívat k ekonomické modernizaci a ke zvyšování konkurenceschopnosti v Evropě. Více

Monitorovací výbor

Monitorovací výbory jsou jmenovány členskými státy a kontrolují řádné provádění operačních programů (OP), které využívají finanční prostředky ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Předsedá jim příslušný členský stát (či řídící orgán) a zahrnují regionální, ekonomické a sociální partnery. Více

Monitorování

Prostředky ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti musí být čerpány efektivně a pouze za tím účelem, který jim byl určen. Proto byly prostřednictvím právních předpisů EU stanoveny četné postupy hodnocení a monitorování. Ty mají za úkol sledovat, zda operační programy, jež využívají finanční prostředky ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, řádně fungují a přinášejí výsledky, které lze podle dohodnutých kritérií kontrolovat. Více

Míra spolufinancování

Termín "míra spolufinancování" se týká velikosti finančního příspěvku EU do programu. Obvykle je určena maximální mezí spolufinancování, která odpovídá určitému procentu z celkové hodnoty programu nebo její části. Co se týče strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na období 2007-2013, jsou stropy pro míru spolufinancování stanoveny přílohou III nařízení č. 1083/2006. Více

N+2, n+3

Pojmy n+2 a n+3 se vztahují k finančním pravidlům, kterými se řídí roční příděly ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.

Pokud nebyly do stanoveného data finanční prostředky využity, může Komise příští rozpočtové dotace zrušit. K automatickému zrušení dochází v případě, kdy do konce druhého roku (n+2) nebyly prostředky vyčerpány, nebo nebyly předloženy žádosti o platby. Pro nové členské státy (a až do roku 2010 také pro Řecko a Portugalsko) je tento termín prodloužen na tři roky (n+3). Více

NUTS

Aby mohl Evropský statistický úřad (Eurostat) používat v Evropské unii společnou statistickou normu, vytvořil "klasifikaci územních statistických jednotek" (NUTS).

Regiony NUTS jsou zeměpisné oblasti, které se používají při sběru harmonizovaných údajů v EU. Pro strukturální fondy se využívají od roku 1988 a hrají důležitou roli při vyčleňování prostředků z těchto fondů. Více

Nadnárodní spolupráce

Nadnárodní spoluprací se rozumí přeshraniční partnerství územních celků v rámci tzv. oblastí nadnárodní spolupráce. Tato partnerství zahrnují různé správní úrovně, organizace veřejného i soukromého sektoru a nejrůznější oblasti politiky. Více

Nařízení

Nařízení představují nejsilnější druh právních předpisů v evropském právu. Mají obecnou působnost, jsou závazná v celém rozsahu a přímo vymahatelná ve všech členských státech. Právní předpisy v oblasti politiky soudržnosti EU mají obvykle právě formu nařízení. Více

Nejvzdálenější regiony

Jako "nejvzdálenější" je klasifikováno sedm regionů Evropské unie: čtyři francouzské zámořské departementy (Guadeloupe, Francouzská Guyana, Martinik, Réunion), španělské autonomní společenství Kanárské ostrovy a portugalské autonomní regiony Azory a Madeira. Více

Národní strategický referenční rámec (NSRR)

Pro programové období 2007-2013 si každý členský stát vytvořil národní strategický referenční rámec (NSRR). Jedná se o referenční dokument k plánování (tzv. programování) intervencí strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v souladu se strategickými obecnými zásadami pro soudržnost 2007-2013. Určuje strategii, kterou si příslušný členský stát zvolil, a uvádí seznam celostátních a regionálních operačních programů (OP), které chce tento stát provést, a orientační roční finanční příděly pro každý OP. NSRR by měl také být v souladu s příslušným národním programem reforem (NPR) spojeným s Lisabonskou strategií pro růst a zaměstnanost. Více

Nástroj předvstupní pomoci (NPP)

Nástroj předvstupní pomoci (NPP) vytvořila EU na podporu kandidátských zemí a potenciálních kandidátských zemí.

NPP se vztahuje na období 2007-2013 a nahrazuje řadu starších programů předvstupní pomoci, jako byly PHARE, ISPA, SAPARD a CARDS a také finanční nástroj pro Turecko. Více

Operační program

Členské státy předkládají své operační programy v rámci strategických obecných zásad pro soudržnost 2007-2013 a na základě národního strategického referenčního rámce (NSRR). Každý operační program se vztahuje k jednomu ze tří nových cílů. Stanoví strategii rozvoje a určí priority, které musejí tvoři vzájemně provázaný systém. Každá priorita se plní s pomocí jednoho z fondů (v případě cíle "Konvergence" lze využít prostředky z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj). Více

Partnerství

Evropská unie rozvíjí svou regionální politiku a rozděluje prostředky ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti prostřednictvím partnerství s členskými státy, což znamená, že členské státy se na celém procesu podílejí podstatným způsobem. Více

Perspektiva evropského územního rozvoje (ESDP)

Původní myšlenka perspektivy evropského územního rozvoje pochází ze 60. let 20. století. Po intenzivních diskuzích ji v květnu 1999 oficiálně schválili ministři odpovědní za regionální územní plánování v 15 členských státech. Perspektiva evropského územního rozvoje tvoří rámec pro politická doporučení, která mají zlepšit spolupráci v odvětvových politikách EU, jež mají značný dopad na územní rozvoj. Snaží se také zlepšovat koordinaci vnitrostátních politik v této oblasti. Perspektiva je založena na třech hlavních principech: rozvoj vyvážené polycentrické sítě měst a nového vztahu mezi městy a venkovem; zajištění rovného přístupu k vědomostním infrastrukturám; udržitelný rozvoj, inteligentní systémy řízení a ochrana přírody a kulturního dědictví. Více

Platby

Při financování operačních programů na období 2007-2013 může Komise použít tři druhy plateb:

Více

Platební orgán

V rámci nové politiky soudržnosti na období 2007-2013 se nyní místo označení platební orgán používá termín certifikační orgán. Úkoly těchto orgánů však zůstaly do značné míry stejné jako v období 2000-2006. Více

Plnění cílů Lisabonské strategie

Pro programové období 2007-2013 je úkolem programů evropské politiky soudržnosti také dosáhnout některých cílů Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost. Jedná se o vyčleňování prostředků na investice, které přispívají k posilování konkurenceschopnosti a tvorbě pracovních míst v oblasti výzkumu a inovací, dovedností, podnikatelských služeb, evropské infrastruktury a vyšší energetické účinnosti. Více

Podvody

Boj proti podvodům a korupci je součástí boje proti organizovanému zločinu obecně. Zaměřuje se na nezákonné činnosti, jež negativně ovlivňují finanční zájmy Evropské unie. Jeho právním základem jsou:

Finanční zájmy EU chrání řada nařízení proti podvodům a také Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF). Tento nezávislý orgán, založený v červnu 1999, odpovídá za správní šetření podvodů a spolupracuje s právními a správními úřady členských států, včetně pátracích a vyšetřujících orgánů a policie. Více

Politika soudržnosti

Politika soudržnosti je strategií Evropské unie podporující "celkový harmonický rozvoj" jejích členských států a regionů.

Je vtělena do Smlouvy o fungování Evropské unie (čl. 174) a jejím cílem je posilování ekonomické a sociální soudržnosti snižováním rozdílů v úrovni rozvoje jednotlivých regionů. Zaměřuje se na oblasti, které jsou klíčové pro to, aby se EU vyrovnala s problémy 21. století a byla i nadále konkurenceschopná v celosvětovém měřítku. Více

Programování

Programováním se rozumí administrativní mechanismus, jehož pomocí se plní cíle strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Víceleté programy, známé pod názvem operační programy, zajišťují konzistentnost a kontinuitu během sedmiletého období. Programy se vztahují ke konkrétním geografickým oblastem na státní či podstátní úrovni v závislosti na zvoleném správním modelu. V cílech programů jsou zejména specifikovány strategické priority a modelová opatření, vymezeny finanční příděly a popsány řídicí a kontrolní systémy. Stávající programové období probíhá od roku 2007 do roku 2013. Více

Proporcionalita

Proporcionalita je zásada určující, jakým způsobem Evropská unie vykonává své pravomoci. Funguje podobně jako zásada subsidiarity.

Podle zásady proporcionality může EU přijímat pouze taková opatření, která jsou k dosahování jejích cílů nezbytná. Tato zásada je zakotvena v článku 5 Smlouvy o EU, v němž se uvádí: "Podle zásady proporcionality nepřekročí obsah ani forma činnosti Unie rámec toho, co je nezbytné pro dosažení cílů Smluv." Více

Předvstupní pomoc

Evropská unie poskytuje zemím, které se chtějí stát jejími členy, tzv. předvstupní pomoc. Pomáhá tak kandidátským zemím splnit podmínky pro vstup, zejména přizpůsobit své instituce a normy tzv. acquis communautaire. Tímto pojmem se rozumí soubor všech společných práv a povinností, k jehož dodržování se členské státy zavazují. Více

Předvstupní strategie

Předvstupní strategie vytváří rámec pro přípravu kandidátských zemí na členství v Evropské unii. Stanovují postupy a priority, jimiž se všichni kandidáti musí řídit během tzv. strukturovaného dialogu s orgány EU. Více

Přeshraniční spolupráce

Součástí cíle "Evropská územní spolupráce" v rámci politiky soudržnosti pro období 2007-2013 je i 52 programů přeshraniční spolupráce.

Přeshraniční spolupráce mezi sousedními regiony se snaží rozvíjet sociální a hospodářskou činnost prostřednictvím společných strategií rozvoje. Více

Přístupová jednání

Přístupová jednání musí být dokončena před vstupem nového členského státu do Evropské unie.

Pokyny pro tato jednání uskutečňovaná jako bilaterální mezivládní konference EU a dané kandidátské země jsou obsaženy v tzv. rámci pro jednání. Více

Přístupové partnerství

Přístupové partnerství je dohoda mezi Radou ministrů Evropské unie a kandidátskou zemí. Tato dohoda vymezuje prioritní oblasti, ve kterých musí kandidátská země pokročit a přizpůsobit se tak právním předpisům EU. Koordinuje se také podle ní pomoc, kterou Evropská unie této zemi poskytuje. Výše finanční pomoci závisí na tom, jakého pokroku kandidátská země v příslušných prioritních oblastech dosáhla. Více

Regiony pro hospodářskou změnu

"Regiony pro hospodářskou změnu" je iniciativa doplňující cíl "Evropská územní spolupráce" v rámci politiky soudržnosti na období 2007-2013. Iniciativa podněcuje výměnu osvědčených postupů mezi evropskými regiony s cílem podpořit inovace. Přispívá tak k plnění strategických cílů EU týkajících se podpory růstu a zaměstnanosti v Evropě. Více

Rovné příležitosti

Rovnost žen a mužů je jedním z podstatných rysů právních předpisů EU a tvorby její politiky.

Evropská unie je odhodlána vyvíjet opatření zajišťující rovnost příležitostí a rovnost zacházení se všemi osobami bez ohledu na pohlaví. Tento postoj se promítá do všech oblastí hospodářského, sociálního, kulturního a rodinného života. Unie se tedy snaží zohledňovat rovnost žen a mužů ve všech oblastech s cílem posílit rovnoprávnost a zintenzivnit boj proti diskriminaci na základě pohlaví. Více

Rozpočet

Členské státy přispívají do společného rozpočtu EU proto, aby dosáhly společných cílů.

Přispívají přímo na základě svého hrubého národního důchodu (HND). Další příjmy do společného rozpočtu plynou z cel a DPH. Rozpočtový strop je v současné době stanoven na 1,24 % HND Evropské unie. Více

Rozvoj měst

Cílem politiky rozvoje měst je podporovat udržitelné investice, růst a zaměstnanost v evropských městských oblastech. V období 2007-2013 již neexistuje jako samostatná iniciativa dřívější program URBAN, který byl zaintegrován do programů regionálního rozvoje. Nová nařízení v oblasti politiky soudržnosti poskytují nástroje, jež umožňují zvýšit zastoupení městských témat v nové generaci programů. Tyto nástroje zdůrazňují potřebu zapojit do plánování a provádění programů místní a regionální orgány. Hlavní druhy opatření pro městské oblasti, která lze financovat z prostředků EU na regionální rozvoj, jsou popsány ve strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost. Více

Rozvoj venkova

Politika EU v oblasti rozvoje venkova pomáhá venkovským oblastem řešit problémy, jimž čelí, a zároveň funguje jako součást strategie na podporu růstu a zaměstnanosti v Evropě. Celkový rámec politiky je obsažen ve strategických směrech EU a obecná pravidla stanoví nařízení Rady č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). Nařízení určuje tři prioritní oblasti, tzv. osy: Více

Rozšíření

Od přistoupení Bulharska a Rumunska 1. ledna 2007 má Evropská unie 27 členských států. Rozšíření EU proběhlo v několik vlnách. K zakládajícím členům Evropských společenství (Belgii, Francii, Itálii, Lucembursku, Německu a Nizozemsku) se doposud připojilo dvacet jedna zemí: Více

Řídící orgán

Řídící orgán je v rámci politiky soudržnosti pro období 2007-2013 odpovědný za efektivní řízení a provádění operačního programu.

Řídícím orgánem může být ministerstvo, regionální úřad, obecní úřad nebo jiný veřejný či soukromý subjekt, který jmenoval a schválil členský stát. Řídící orgány musí svou práci vykonávat v souladu s principy řádného finančního řízení. Více

Sdílené řízení

Existují dva hlavní druhy financování z prostředků EU: financování řízené centrálně a přímo Evropskou komisí (např. v oblasti výzkumu) a financování, jehož řízení sdílí EU a členské státy (např. financování ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti). V druhém případě svěřuje EU řízení prostředků členským státům. Prostředky spadající pod sdílené řízení vykonávané členskými státy představují převážnou většinu výdajů EU. Více

Strategické obecné zásady Společenství k soudržnosti 2007-2013

Tyto obecné zásady jsou důležitou součástí nové politiky soudržnosti, protože posilují její strategický rozměr. Vypracovala je Evropská komise a schválila Rada Evropské unie (tj. všechny členské státy). V zásadách jsou určeny priority programů na evropské úrovni na dobu sedmi let. V souladu se zásadami pak každý členský stát představí svůj "národní strategický referenční rámec". Zásady přispívají k tomu, aby bylo výsledků dosaženo i v dalších prioritách Unie, např. v těch, které vycházejí z Lisabonské strategie a z integrovaných hlavních směrů pro růst a zaměstnanost. Mezi oblasti, na které se zásady vztahují, patří například investice, pracovní místa, znalosti a inovace. Více

Strukturální fondy

V období 2007-2013 je regionální politika financována ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti.

Strukturální fondy mají dvě složky: První je Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), který byl založen v roce 1975 a poskytuje finanční pomoc na rozvoj a strukturální změny regionálních ekonomik, na transformaci hospodářství, zvyšování konkurenceschopnosti a na územní spolupráci v EU. Druhou je Evropský sociální fond (ESF), který byl založen v roce 1958 a podporuje přizpůsobivost pracovníků a podniků, dostupnost zaměstnání a účast na trhu práce, sociální začleňování znevýhodněných osob, boj se všemi formami diskriminace a vytváření partnerství usnadňujících reformy v oblasti zaměstnanosti. Více

Státní podpora

Smyslem pravidel EU v oblasti státní podpory je zabránit takovému používání státních prostředků, které by vedlo k narušení hospodářské soutěže nebo k nespravedlivému zvýhodnění určitých subjektů na jednotném evropském trhu. Více

Subsidiarita

Smyslem zásady subsidiarity je zajistit, aby se rozhodnutí přijímala co nejblíže občanům. S výjimkou oblastí, v nichž má Evropská unie výlučnou pravomoc, by měla EU jednat pouze tehdy, pokud je to účinnější než opatření na národní, regionální či místní úrovni. Se zásadou susbsidiarity úzce souvisí zásada proporcionality, podle níž činnost Unie nesmí překročit rámec toho, co je nezbytné pro dosažení cílů Smluv. Více

Technická pomoc

Technickou pomoc mohou využít subjekty podílející se na realizaci programů a projektů financovaných Komisí. Jedná se o finanční podporu, kterou lze v rámci politiky soudržnosti použít na přípravu, řízení, hodnocení, monitorování, audit a kontrolu programů a projektů. Více

Transevropské sítě (TEN)

Transevropské sítě zahrnují přeshraniční dopravní, energetickou a telekomunikační infrastrukturu. Jsou předmětem článků 170 až 172 Smlouvy o fungování Evropské unie. Účelem těchto sítí je podpořit fungování jednotného trhu usnadněním volného pohybu osob, zboží a služeb. Opatření přijímaná v rámci budování transevropských sítí musí podporovat interoperabilitu vnitrostátních sítí a usnadňovat přístup k nim. Více

URBACT - program sítí pro rozvoj měst

Program URBACT II, který se provádí v období 2007-2013, financuje Evropská komise v rámci cíle "Evropská územní spolupráce". Program města motivuje k tomu, aby vyhledávala a sdílela osvědčené postupy, čímž podporuje rozvoj nových nápadů v oblasti regenerace měst. Více

Udržitelný rozvoj

Udržitelným rozvojem se rozumí taková politika rozvoje, jejímž cílem je uspokojení ekonomických, sociálních a environmentálních potřeb společnosti v krátkodobém, střednědobém, a zejména dlouhodobém horizontu. Vychází z předpokladu, že uspokojovat dnešní potřeby je nutné tak, aby to zároveň neohrožovalo kvalitu života budoucích generací. V praxi to znamená vytvářet takové podmínky pro dlouhodobý hospodářský rozvoj, které současně zajistí patřičnou úroveň ochrany životního prostředí. Více

Územní soudržnost

Posilovat hospodářskou a sociální soudržnost Unie odstraňováním rozdílů mezi jejími regiony je jedním ze základních cílů EU. Lisabonská smlouva pak připojuje ještě třetí rozměr soudržnosti, a sice soudržnost územní. Více

Výbor pro koordinaci fondů

Výbor pro koordinaci fondů (COCOF) je stálým výborem Evropské komise. Jeho úkolem je projednávat otázky spojené s prováděním nařízení, jimiž se řídí strukturální fondy a Fond soudržnosti. Výbor se obvykle setkává jednou za měsíc a předsedá mu zástupce Evropské komise. Účastní se ho také pracovníci státní správy z členských států. Více

Výbor regionů

Výbor regionů je poradním orgánem, který místním a regionálním úřadům umožňuje účastnit se legislativní práce EU.

Mezi jeho 344 členů obvykle patří volení místní či regionální politikové, vedoucí představitelé regionální správy nebo starostové měst. Na základě návrhu členských států je na pět let jmenuje Rada. Každá země je zastoupena v poměru, který odpovídá počtu jejích obyvatel. Členové Výboru jmenují jeho předsedu a předsednictvo na dva a půl roku. Více

Zaměstnanost

Evropská komise je odhodlána zachovat přední postavení Evropy ve světové ekonomice a plnit svou roli při vytváření vhodných podmínek pro zaměstnanost a růst. V roce 2000 přehodnotila EU svůj hospodářský program a vytvořila Lisabonskou strategii, která byla znovu zahájena v roce 2005 a zaměřila se více na růst a vytváření pracovních míst. Více

Zpráva o soudržnosti

Každé tři roky vypracovává Evropská komise zprávu o soudržnosti, ve které analyzuje pokrok, jehož bylo dosaženo v oblasti ekonomické a sociální soudržnosti v Evropské unii. Podle článku 175 Smlouvy o fungování Evropské unie musí být zpráva předložena Evropskému parlamentu, Radě ministrů, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. Více

Zpětné získávání vyplacených částek

Evropská komise je nucena požádat členský stát o vrácení prostředků ze strukturálních fondů ve třech případech.

Zaprvé se jedná o situaci, kdy nebyly využity všechny finanční příspěvky danému členskému státu. Finanční předpisy EU v takovém případě nařizují vrácení prostředků. Více

Způsobilost výdajů

Na základě kritérií pro způsobilost výdajů je možné určit, zda lze pro financování určitého výdaje použít prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského sociálního fondu (ESF) či Fondu soudržnosti. Více

Zrušení závazku

Jestliže nebyla částka určená pro program do konce druhého roku od přijetí programu využita, nejsou tyto nevyplacené peníze podle zásady automatického zrušení závazku již danému programu k dispozici. Tento mechanismus byl zaveden v roce 1999 pro programy na období 2000-2006, aby se zlepšila jak rychlost jejich realizace, tak sledování toku prostředků v rámci každého programu. Více

Životní prostředí

Politika ochrany životního prostředí Evropské unie se snaží zlepšovat stav životního prostředí, chránit jej a zachovat pro budoucí generace a podporovat principy udržitelného rozvoje.

Mezi priority této politiky patří: boj proti změně klimatu, ochrana biologické rozmanitosti, snižování znečišťování a jeho dopadu na lidské zdraví a podpora uvážlivého a racionálního využívání přírodních zdrojů. Více

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média