Navigation path

Additional tools

От А до Я

БюджетВъзстановяване (на средства)
Глобални субсидииГрадско развитие
Доклад за сближаванетоДопустимост на разходите
ДопълняемостДържавна помощ
Европейска инвестиционна банкаЕвропейска мрежа за наблюдение на териториалното планиране (ESPON)
Европейска перспектива за териториално развитие (ЕПТР)Европейска стратегия за заетостта (ЕСЗ)
Европейски групи за териториално сътрудничество (ЕГТС)Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)
Европейски инструмент за добросъседство и партньорство (ENPI)Европейски социален фонд (ЕСФ)
Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)Европейски фонд за рибарство (ЕФР)
ЗаетостINTERREG III
INTERREG IVCИНТЕРАКТ
ИзмамиИкономическо и социално сближаване
ИновацииИнструмент за предприсъединителна помощ (ИПП)
Информиране и публичностJASMINE
JASPERSJEREMIE
JESSICAКатегории разходи
Комитет на регионитеКонтрол и одит
Координационен комитет на фондоветеКохезионен фонд
Лисабонска стратегияMониторингов комитет (Комитет за наблюдение)
Междурегионално сътрудничествоМониторинг
NUTSn+2, n+3
Награди "RegioStars" за новаторски проектиНай-отдалечени региони
Национална стратегическа референтна рамка (НСРР)Обвързаност с целите на Лисабонската стратегия
Одитиращ органОколна среда
Оперативна програмаОтмяна на финансов ангажимент
ОценкаПартньорство
Партньорство за присъединяванеПланински райони
ПлащанияПолитика на сближаване
Преговори за присъединяванеПредприсъединителна помощ
Предприсъединителна стратегияПрограмиране
ПропорционалностПроцент на съфинансиране
Равни възможностиРазвитие на селските райони
Разплащателен органРазширяване
Региони за икономическа промянаРегламенти
Сертифициращ органСподелено управление
Стратегически насоки на Общността за сближаването за 2007-2013 г.Структурни фондове
СубсидиарностТериториално сближаване
Техническа помощТрансгранично сътрудничество
Трансевропейски мрежи (TEN)Транснационално сътрудничество
ТранспортURBACT - Програма "Мрежа за градско развитие"
Управителен органУстойчиво развитие
Финансов инженерингФинансови корекции
Фонд "Солидарност" на ЕСЦел "Европейско териториално сътрудничество"
Цел "Регионална конкурентоспособност и заетост"Цел "Сближаване"
Бюджет

За постигането на общи цели държавите-членки на ЕС участват със свой дял в бюджета на Съюза.

Делът на държавите-членки се определя пряко въз основа на техния брутен национален доход (БНД). Приходите от мита и ДДС осигуряват допълнителен приход. Понастоящем бюджетният таван е определен на 1,24 % от БНД на ЕС. Още

Възстановяване (на средства)

Съществуват три вида обстоятелства, при които Европейската комисия трябва да поиска от съответните държави-членки да върнат (възстановят) средства, които са получили от структурните фондове.

Първо, средства се възстановяват, когато не всички суми, получени от съответната държава-членка, са били необходими. Съгласно финансовите правила на ЕС е необходимо тези средства да бъдат възстановени. Още

Глобални субсидии

Глобалните субсидии помагат на неправителствени организации, като доброволни групи и общностни организации, да получат подкрепа от Европейския социален фонд (ЕСФ) и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Още

Градско развитие

Целта на градското развитие е насърчаване на устойчивото развитие, растежа и заетостта в градските райони на Европа. За периода 2007-2013 г. бившата програма URBAN не съществува под формата на отделна инициатива, а е интегрирана в регионалните програми. В новите регламенти за политиката на сближаване са предвидени инструменти за засилване на градското измерение на новото поколение програми. С тези инструменти се подчертава необходимостта от въвличане на местните и регионалните власти в планирането и изпълнението на програмите. Стратегическите насоки на Съюза относно сближаването посочват основните видове действия, специфични за градските райони, които могат да бъдат финансирани от регионалните фондове на ЕС. Още

Сертифициращ орган

Сертифициращият орган има задължението да гарантира точността и достоверността на отчетите за разходи и на заявленията за плащания, преди те да бъдат изпратени до Европейската комисия. Управлението на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд е поделено с държавите-членки, регионите и други междинни органи. За всяка оперативна програма, съфинансирана от структурните фондове, се определя сертифициращ орган от един или повече от гореспоменатите органи. Още

Споделено управление

Съществуват два основни начина на управление на средства от ЕС - централизирано и пряко управление от страна на Европейската комисия, например на средства за научни изследвания, и споделено управление между ЕС и държавите-членки, например на средства от структурните фондове и от Кохезионния фонд. По-голямата част от отпусканите от ЕС средства се управляват споделено. Още

Стратегически насоки на Общността за сближаването за 2007-2013 г.

Тези насоки са важна част от от новата политика на сближаване, тъй като засилват нейното стратегическо измерение. Те са изготвени от Европейската комисия и приети от Съвета на Европейския съюз (т.е. от всички държави-членки). Насоките определят програмните приоритети на европейско равнище за период от седем години. След това всяка държава-членка представя национална стратегическа референтна рамка в съответствие с насоките. Насоките помагат за постигането на резултати по други приоритети на ЕС, например тези, произтичащи от Лисабонската стратегия и Интегрираните насоки за растеж и заетост. Примери за включените области са инвестициите, заетостта, знанието и иновациите. Още

Структурни фондове

За периода 2007-2013 г. регионалната политика се финансира от структурните фондове и от Кохезионния фонд.

Структурните фондове се състоят от два компонента - Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд (ЕСФ). ЕФРР осигурява от 1975 г. насам финансова подкрепа за развитие и преструктуриране на регионалните икономики, за икономическа промяна и повишаване на конкурентоспособността, както и за териториално сътрудничество в рамките на ЕС. Целите на ЕСФ, създаден през 1958 г., са повишаване на приспособимостта на работниците и предприятията, подобряване на достъпа до заетост, участието в пазара на труда и социалното приобщаване на хора в неравностойно положение, подпомагане на борбата срещу всички форми на дискриминация и създаване на партньорства за управление на реформите в сферата на заетостта. Още

Субсидиарност

Целта на принципа на субсидиарност е решенията да се вземат възможно най-близо до гражданите. Освен в случаи, които са изключително от компетенциите на ЕС, действия на европейско равнище не трябва да се предприемат, освен ако те са по-ефективни от действия на национално, регионално или местно ниво. Субсидиарността е тясно свързана с принципите на пропорционалност и необходимост, което означава, че всяко действие на Съюза не трябва да надхвърля необходимото за постигане на целите на Договора. Още

Доклад за сближаването

На всеки три години Европейската комисия изготвя доклад за сближаването, които отразява напредъка към постигане на икономическо и социално сближаване в Европейския съюз. Заложен в член 175 от Договора за функционирането на ЕС (консолидирана версия от 2008 г.), докладът трябва да бъде представен пред Европейския парламент, Съвета на министрите, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите. Още

Допустимост на разходите

Критериите за допустимост на разходите определят дали определени разходи подлежат на финансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Кохезионния фонд.

Основните принципи за допустимост на разходите на европейско равнище са определени от три регламента на ЕО (1080/2006, 1083/2006 и 1828/2006) с цел да се осигури съгласуваност на прилаганите в държавите-членки правила. Подробни критерии се определят на национално равнище. Още

Допълняемост

Допълняемостта е един от ръководните принципи в работата на структурните фондове. Принципът гласи, че подпомагането от структурните фондове не трябва да замества публичните или подобни структурни разходи на дадена държава-членка в регионите, за които се прилага този принцип. С други думи, финансовата помощ от структурните фондове не трябва да води до намаляване на националните структурни разходи в тези региони. Спазването на принципа на допълняемост се проверява в регионите, включени в цел "Сближаване". Още

Държавна помощ

Целта на правилата на ЕС за държавните помощи е да се гарантира, че държавни ресурси няма да се използват за нарушаване на конкуренцията.

Държавната помощ може да осигури на дадена компания несправедливо предимство спрямо нейните конкуренти. Тази помощ може да се предоставя под различни форми - субсидии, лихвени или данъчни облекчения или закупуване на стоки и услуги при преференциални условия. Още

Европейска инвестиционна банка

Основана през 1958 г., Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е банката за дългосрочни заеми на Европейския съюз. ЕИБ развива своята дейност в целия ЕС, както и в около 140 държави по света, които имат споразумения за сътрудничество със Съюза. Банката работи в тясно сътрудничество с европейските институции за постигане на основните цели на Съюза. Още

Европейска мрежа за наблюдение на териториалното планиране (ESPON)

ESPON е програма за приложни изследвания, която има за цел да подпомага изготвянето политиките за териториално развитие в Европа. В тази връзка програмата изготвя разнообразни и систематизирани данни за тенденциите в териториалното развитие, свързани с различни икономически, социални и екологични аспекти, с цел да определи възможностите на дадени региони, градове и по-големи и територии и предизвикателствата, пред които са изправени. Още

Европейска перспектива за териториално развитие (ЕПТР)

Първоначалната идея, стояща зад ЕПТР, датира от 60-те години на XX век. След активно обсъждане, перспективата е официално приета през май 1999 г. от министрите, отговарящи за регионалното планиране, в 15-те държави-членки. ЕПТР е рамка за политически насоки, предназначена за засилване на сътрудничеството в секторните политики на ЕС, които оказват значително въздействие върху пространственото и териториалното развитие. Тя има за цел и да подобри координацията на националните политики в тази област. ЕПТР е базирана на три основни принципа: развитие на балансирана и полицентрична градска система и обновени отношения между градските и селските региони, гарантиране на равен достъп до "инфраструктури на знанието" устойчиво развитие и интелигентно управление и опазване на природните и културни ресурси. Още

Европейска стратегия за заетостта (ЕСЗ)

Европейската стратегия за заетостта (ЕСЗ) помага на държавите от ЕС да създават повече и по-добри работни места. Целите и приоритетите се договарят на европейско равнище. След това правителствата координират своите усилия за насърчаване на заетостта. Още

Европейски групи за териториално сътрудничество (ЕГТС)

Европейските групи за териториално сътрудничество (ЕГТС) имат за цел да улесняват и насърчават транснационалното и междурегионалното сътрудничество в ЕС. Техните задачи включват изпълнението на програми, съфинансирани от ЕС, или други проекти за европейско трансгранично сътрудничество. Още

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) подпомага европейската политика за развитие на селските райони. За тази цел фондът финансира програми за развитие на селските райони във всички държави и региони от ЕС. Програмите се изготвят в сътрудничество между Европейската комисия и държавите-членки, отчитайки стратегическите насоки на политиката за развитие на селските райони, приети от Съвета, и определените от националните стратегически планове приоритети. Още

Европейски инструмент за добросъседство и партньорство (ENPI)

Европейската политика на добросъседство (ЕПД) е насочена към подпомагане на процесите на политически, икономически и социални реформи в следните съседни на Европейския съюз държави: Алжир, Армения, Азербайджан, Беларус, Египет, Грузия, Израел, Йордания, Ливан, Либия, Молдова, Мароко, Палестинската власт, Тунис и Украйна. ЕПД има за цел да засили просперитета, стабилността, сигурността, пазарната икономика и устойчивия растеж чрез постоянен диалог с всяка от държавите партньори. Още

Европейски социален фонд (ЕСФ)

Основан през 1958 г., ЕСФ е един от основните финансови инструменти на Съюза за подпомагане на националните политики, които се стремят да повишат заетостта и възможностите за работа, да подобрят качеството и продуктивността на работата и да намалят социалната дискриминация и различията в регионалната заетост. Още

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)

ЕФРР е основан през 1975 г. и осигурява финансова подкрепа за развитие и преструктуриране на регионалните икономики, икономическа промяна, повишаване на конкурентоспособността, както и за териториално сътрудничество в рамките на ЕС. Заедно с Европейския социален фонд (ЕСФ), ЕФРР е един от двата структурни фонда на Съюза. Още

Европейски фонд за рибарство (ЕФР)

С общ бюджет от 3,8 млрд. евро (по цени от 2006 г.) за програмния период 2007-2013 г. Европейският фонд за рибарство (ЕФР) подпомага европейския сектор за рибарство и аквакултури, рибарските райони и риболова във вътрешни водоеми. В тази насока фондът финансира оперативните програми, изготвени от държавите-членки след консултации с местните и регионалните икономически и социални партньори от сектора на рибарството. Още

Заетост

ЕС е поел ангажимент да помага на Европа да остане на една от челните позиции в световната икономика и се стреми да допринася за създаването на подходящи условия за генериране на растеж и създаване на работни места. През 2000 г. ЕС преработи своята икономическа програма със създаването на Лисабонската стратегия. Тази стратегия бе подновена през 2005 г. със засилен акцент върху стимулирането на растежа и заетостта. Още

ИНТЕРАКТ

ИНТЕРАКТ 2007-2013 предоставя помощ на заинтересовани страни, които изпълняват програми, съфинансирани от ЕС в рамките на цел "Европейско териториално сътрудничество" от политиката на сближаване.

ИНТЕРАКТ предоставя съвети за управлението и изпълнението на програмите, подпомага организирането на тематични семинари и разпространява информация за добри практики. Програмата има общ бюджет от 40 млн. евро, от които 34 млн. са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Още

Измами

Освен, че е част от общите усилия за справяне с организираната престъпност, борбата с измамите и корупцията има за цел да предотврати незаконни действия, които вредят на финансовите интереси на Европейския съюз (ЕС). Тя има две правни основания: Още

Икономическо и социално сближаване

В знак на солидарност между държавите от ЕС и техните региони целта на икономическото и социалното сближаване е да се постигне балансирано социално-икономическо развитие в целия Съюз.

Икономическото и социално сближаване се прилага посредством регионалната политика на ЕС, включена в Договора за ЕО чрез Договора от Маастрихт от 1992 г. Чрез регионалната политика се намаляват структурните неравенства между регионите и държавите от ЕС посредством различни програми, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Кохезионния фонд. Още

Иновации

Иновациите, независимо дали се отнасят до разработване на нови продукти, процеси или организационни техники, могат да допринесат за повишаване на конкурентоспособността на стопанските субекти. Европейският съюз осъзнава това и поставя насърчаването на иновациите в центъра на стратегията си за растеж и заетост. Още

Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП)

Инструментът за предприсъединителна помощ (ИПП) бе създаден от ЕС, за да предоставя помощ на страните кандидатки и страните потенциални кандидатки.

ИПП се отнася до периода 2007-2013 г. и заменя някои по-стари програми за предприсъединяване на ЕС като ФАР, ИСПА, САПАРД и КАРДС, а също и финансовия инструмент за Турция. Още

Информиране и публичност

Европейската комисия и държавите-членки на ЕС трябва да информират обществеността за политиката на сближаване и за финансираните по нея проекти. Тъй като в рамките на структурните фондове всяка година се изразходват милиарди евро, от особено значение е местните общности да знаят как биха могли да се възползват от тези средства, както и данъкоплатците да знаят как се използват техните пари. Още

Категории разходи

Категориите разходи помагат за измерване на приноса на програмите и проектите, съфинансирани от структурните фондове на ЕС и Кохезионния фонд, към повишаването на растежа и заетостта.

Интегрираните насоки за растеж и заетост на ЕС предоставят основа за списък с категории в Регламент 1083/2006 на Съвета, съдържащ общите разпоредби за финансиране. В резултат на това всички оперативни програми, съфинансирани по структурните фондове, следва да разпределят своите разходи по категориите от списъка. Категориите включват "Изследователска и развойна дейност в изследователски центрове", "Подкрепа за самостоятелна заетост и създаване на предприятия" и др. Още

Комитет на регионите

Комитетът на регионите е консултативен орган, който дава възможност на местни и регионални органи да участват в законодателната дейност на ЕС.

Сред 344-те му членове обикновено има избрани местни или регионални политически представители, ръководители на регионални правителства или кметове на градове. Те се номинират от Съвета за петгодишен мандат въз основа на предложение от страна на всяка държава, а броят им е пропорционален на броя на населението на съответната държава. Председателят и неговият кабинет се избират от членовете на комитета за мандат от две години и половина. Още

Контрол и одит

Понятието "контрол и одит" се отнася до доброто финансово управление на структурните фондове и на Кохезионния фонд. Отговорностите по управлението и изпълнението на програмите е прехвърлено в голяма степен на администрациите на национално и поднационално равнище. Държавите-членки трябва да гарантират пред Комисията, че фондовете се изразходват ефективно и в съответствие с регламентите. Те следва да предоставят надеждни системи за счетоводство, контрол и финансова отчетност и да определят отговорните органи и процедурите, за да се гарантира наличието на подходяща одитна пътека. Още

Координационен комитет на фондовете

Координационният комитет на фондовете (COCOF) е постоянен комитет на Европейската комисия. Неговата функция е да обсъжда въпроси, свързани с прилагането на разпоредби относно структурните фондове и Кохезионния фонд. Комитетът обикновено заседава веднъж месечно и е председателстван от Европейската комисия. Държавни служители от страните членки също участват в заседанията. Още

Кохезионен фонд

От 1994 г. насам Кохезионният фонд се използва за предоставяне на помощ на по-бедните региони в Европа и за стабилизиране на техните икономики с цел стимулиране на растежа, заетостта и устойчивото развитие. Фондът допринася за финансирането на екологични мерки и трансевропейски транспортни мрежи, по-конкретно на високоприоритетни проекти от европейски интерес в 12-те държави, присъединили се към Съюза от 2004 г. до днес, както и в Испания, Гърция и Португалия. Кохезионният фонд може да се използва и за финансиране на приоритетите на политиката на ЕС за опазване на околната среда. Още

Лисабонска стратегия

Лисабонската стратегия бе приета от държавните и правителствените ръководители по време на Европейския съвет в Лисабон през март 2000 г. Тя представлява план за действие и развитие, насочен към създаване на работни места и постигане на икономически растеж в ЕС. Политическите мерки, предложени в рамките на Лисабонската стратегия, обхващат широк набор от национални и европейски политики. Тяхната цел е подпомагането на знанието и иновациите, превръщането на Европа в по-привлекателно място за инвестиции и работа и създаването на повече и по-добри работни места. Още

Награди "RegioStars" за новаторски проекти

Наградите "RegioStars" са част от инициативата на Комисията "Региони за икономическа промяна", чиято цел е насърчаване на обмена на опит и добри практики между европейските региони като начин за увеличаване на иновациите. Още

Най-отдалечени региони

Седем региона в Европейския съюз се определят като "най-отдалечени": четирите френски отвъдморски департаменти (Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника и Реюнион), испанската автономна област Канарски острови и португалските автономни региони Азорски острови и Мадейра. Още

Национална стратегическа референтна рамка (НСРР)

За програмния период 2007-2013 г. всяка държава-членка е изготвила национална стратегическа референтна рамка (НСРР). Това е документ за планиране на мерки по линия на структурните фондове и Кохезионния фонд по начин, съгласуван със стратегическите насоки за сближаване за 2007-2013 г. Рамката определя избраната от съответната държава-членка стратегия и съдържа списък от национални и регионални оперативни програми, както и примерен годишен бюджет за всяка програма. НСРР на дадена страна членка трябва да е съобразена и със съответната национална програма за реформи, свързана с Лисабонската стратегия за растеж и работни места. Още

INTERREG III

Инициативата INTERREG III бе част от регионалната политика на ЕС за периода 2000-2006 г.

INTERREG III трябваше да допринесе за икономическото и социално сближаване чрез подпомагане на трансграничното, транснационалното и междурегионалното сътрудничество. Целта бе да се насърчи балансираното развитие в целия ЕС. Още

INTERREG IVC

Програмата за междурегионално сътрудничество INTERREG IVC включва всички държави-членки, Норвегия и Швейцария в рамките на цел "Европейско териториално сътрудничество", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Основна цел на одобрената за периода 2007-2013 г. програма е подобряването на политиките за регионално развитие чрез обмен на опит и добри практики. Друга нейна цел е извличането на полза от вече идентифицираните в европейските региони добри практики и ноу-хау. Още

JASMINE

JASMINE е акроним на английското название на инициативата "Съвместни действия в подкрепа на институциите за микрофинансиране в Европа" (Joint Action to Support Microfinance Institutions in Europе). Тя е една от четирите нови инициативи за финансов инженеринг в рамките на политиката на сближаване на ЕС за 2007 - 2013 г. JASMINE е пилотна инициатива с общ бюджет от 50 млн. евро, която е разработена съвместно от Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Още

JASPERS

JASPERS (Съвместна помощ за подкрепа на проекти в европейските региони) е съвместен инструмент на Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и, от юли 2008 г., немската банка "Kreditanstalt für Wiederaufbau" (KfW). Той представлява механизъм за техническа помощ, предназначен за дванайсетте държави-членки, които се присъединиха към Европейския съюз през 2004 г. и 2007 г. С него се цели тези страни да се подпомагат в подготовката на големи проекти, които ще бъдат финансирани със средства на ЕС. JASPERS предлага експертен опит, чрез който да се помогне на новите държави-членки да използват наличното финансиране по най-добрия начин. Помощта е достъпна от етапите на планиране и подготовка на проекта до момента, в който се взема решение за финансиране. JASPERS функционира от 2006 г. и в момента почти е запълнен щатът от 60 експерти, повечето от които работят близо до бенефициентите в три регионални офиса във Варшава, Виена и Букурещ. Още

JEREMIE

JEREMIE е акроним на английското название на инициативата "Съвместни европейски ресурси за микро-, малки и средни предприятия" (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) Тя представлява финансов инструмент, създаден от Европейската комисия в партньорство с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), за да се подобри достъпа до финансиране на микропредприятията и на малките и средните предприятия (МСП) в регионите на ЕС. Още

JESSICA

JESSICA (Съвместна европейска подкрепа за устойчиви инвестиции в градските райони) е инициатива на Европейската комисия, разработена в сътрудничество с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Банката за развитие към Съвета на Европа (БРСЕ). Още

Mониторингов комитет (Комитет за наблюдение)

Държавите-членки са длъжни да назначават мониторингови комитети, които да проверяват дали оперативните програми, използващи средства от структурните фондове и Кохезионния фонд, се изпълняват правилно. Тези комитети се председателстват от представител на съответната държава-членка (или управителен орган) и включват регионални, икономически и социални партньори. Още

Междурегионално сътрудничество

Междурегионалното сътрудничество има за цел да насърчи регионалното развитие в ЕС чрез трансфер на ноу-хау и обмен на опит между регионите.

Програмата за междурегионално сътрудничество INTERREG IVC е част от цел "Европейско териториално сътрудничество" в рамките на политиката на сближаване за периода 2007-2013 г. Програмата има за цел да засили ефективността на политиките за регионално развитие и да допринесе за модернизиране на икономиката и повишаване на конкурентоспособността в Европа. Още

Мониторинг

Средствата от европейските структурни фондове и Кохезионния фонд трябва да се изразходват ефективно и в съответствие с определените цели. Поради това в законодателството на ЕС са предвидени обстойни процедури за оценка и мониторинг, чрез които да се контролира дали оперативните програми, финансирани от фондовете, се изпълняват добре и дават резултати, които могат да бъдат проверени спрямо одобрени критерии. Още

NUTS

Общата класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) е създадена от европейската статистическа служба (Евростат) с цел прилагане на общ статистически стандарт в Европейския съюз. Още

n+2, n+3

n+2 и n+3 се отнасят до финансовите правила за годишното отпускане на средства от структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Ако предвидени в бюджета средства не се изразходят до определена дата, Комисията може да отмени тяхното отпускане. Това става автоматично, ако средствата не са изразходени, или ако не са подадени заявления за плащане до края на втората година (n+2). Този срок е увеличен на три години (n+3) за новите държави-членки и Гърция и Португалия до 2010 г. Още

Обвързаност с целите на Лисабонската стратегия

За периода 2007 - 2013 г. програмите в рамките на европейската политика на сближаване са обвързани с изпълнението на определени цели, посочени в Лисабонската стратегия на ЕС за растеж и работни места. Тази обвързаност означава отделяне на средства за инвестиции, които пряко засилват конкурентоспособността и водят до създаване на работни места в областта на научните изследвания и иновациите, развитието на умения, бизнес услугите, изграждането на големи европейски инфраструктурни обекти и енергийната ефективност. Още

Одитиращ орган

Одитиращият орган е национален, регионален или местен публичен орган, който се определя за всяка оперативна програма и отговаря за проверката на ефективната работа на системата за управление и контрол. Той също така следи дали се спазват националните и европейските разпоредби при изпълнение на проектите. Още

Околна среда

Политиката на Европейския съюз за околната среда се стреми да съхранява, опазва и подобрява околната среда за настоящите и бъдещите поколения и да популяризира принципите на устойчиво развитие.

Основните приоритети на политиката са: борба с изменението на климата, опазване на биоразнообразието, намаляване на замърсяването и въздействието му върху здравето на хората, насърчаване към внимателно и рационално използване на природните ресурси. Още

Оперативна програма

Държавите-членки изготвят своите оперативни програми, следвайки общата рамка на стратегическите насоки за политиката на сближаване и въз основа на националната стратегическа референтна рамка. Всяка оперативна програма е свързана с една от трите нови цели и съдържа стратегия за развитие с ясни приоритети, която трябва да се осъществи с помощта на един фонд или, когато става въпрос за цел "Сближаване", с подкрепата на Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие. Още

Отмяна на финансов ангажимент

По силата на автоматичната отмяна на финансов ангажимент, ако сума определена за изразходване от дадена програма не е поискана до края на втората година след приемане на програмата, всички неизползвани средства спират да бъдат на разположение за програмата. Този механизъм бе въведен през 1999 г. за програмите за периода 2000-2006 г. с цел да ускори разработването и изпълнението на програмите и контрола на финансирането. Още

Оценка

За програмния период 2007-2013 г. са определени три типа оценки - предварителна (ex ante), по време на (текуща) и след (ex post) даден проект или програма. Политиката на сближаване се оценява на основата на партньорство. Държавите-членки отговарят за ex ante оценките, а Европейската комисия извършва ex post оценките. Още

Партньорство

Досега Европейският съюз е разработвал своята регионална политика и е разпределял средствата от структурните фондове и от Кохезионния фонд чрез процес на партньорство, включващ значително участие от страна на държавите-членки. Още

Партньорство за присъединяване

Партньорството за присъединяване е споразумение между Съвета на министрите на Европейския съюз и дадена страна кандидатка. То определя ключови приоритетни области, в които страната кандидатка трябва да постигне напредък, за да се приспособи към законодателството на Съюза. Освен това чрез него се координира помощта, предоставяна от Европейския съюз на съответната страна. Финансовата помощ зависи от това, дали страната напредва достатъчно в определените приоритетни области. Още

Планински райони

Проучване от 2004 г., поръчано от Европейската комисия, показа, че планинските райони в Европейския съюз, Норвегия и Швейцария заемат около 1 900 000 кв. км (около 40,6% от общата площ). Тези райони се обитават от 94,3 млн. души (19,1% от общото население на страните, обхванати от проучването). Още

Плащания

Когато разпределя средствата от структурните фондове и Кохезионния фонд за оперативните програми, изпълнявани между 2007 г. и 2013 г., Комисията може да извършва три вида плащания:

Още

Политика на сближаване

Политиката на сближаване е част от стратегията на европейския съюз да насърчава и подкрепя "цялостното хармонично развитие" на своите държави-членки и региони.

Заложена в Договора за функционирането на ЕС (чл. 174), тази политика има за цел да ускори икономическото и социално сближаване, като ограничи неравенствата по отношение на развитието на различните региони. Политиката е насочена към ключови области, което ще позволи на ЕС да посрещне предизвикателствата на XXI век и да остане конкурентоспособен в световен план. Още

Преговори за присъединяване

Преди да може дадена нова държава-членка да се присъедини към Европейския съюз преговорите за присъединяване трябва да са приключили.

В рамка за преговори се определят насоки за преговорите, провеждани посредством междуправителствена конференция (ЕС/страна кандидатка). Още

Предприсъединителна помощ

Европейският съюз предоставя предприсъединителна помощ на страни, които кандидатстват за членство в Съюза. Тази подкрепа помага на страните кандидатки да изпълнят критериите за членство в ЕС, които включват привеждане на институциите и стандартите в тези държави в съответствие с правото на ЕС. Още

Предприсъединителна стратегия

Предприсъединителната стратегия създава рамка, която страните кандидатки за членство в Европейския съюз да следват. Стратегиите посочват процедурите и приоритетите, към които всички кандидати трябва да се придържат, когато започнат "структуриран диалог" с институциите на ЕС. Още

Програмиране

Програмирането се отнася до административния механизъм, чрез който се преследват целите на структурните фондове и Кохезионния фонд. Многогодишни програми, известни като оперативни програми, осигуряват съгласуваност и последователност за седемгодишен период. Програмите се отнасят до конкретни географски райони на национално или регионално ниво в зависимост от съответната структура на управление. Сред целите на програмирането са определяне на стратегически приоритети и примерни действия, очертаване на финансовата рамка и преглед на системите за управление и контрол. Настоящият програмен период е от 2007 г. до 2013 г. Още

Пропорционалност

Принципът на пропорционалност регулира как Европейският съюз упражнява правомощията си. Той работи почти по същия начин като принципа на субсидиарност.

Принципът на пропорционалност означава, че за да постигне целите си, ЕС не трябва да предприема повече от необходимите действия. Принципът е залегнал в член 5 от Договора за ЕС, който постановява: "По силата на принципа на пропорционалност, съдържанието и формата на дейност на Съюза не надхвърлят необходимото за постигане на целите на Договорите." Още

Процент на съфинансиране

Понятието "процент на съфинансиране" се отнася до размера на финансовата помощ от страна на ЕС за дадена програма. За съфинансирането обикновено е определен максимален размер, който представлява процент от общата стойност на програмата или част от нея. В контекста на структурните фондове и Кохезионния фонд за 2007-2013 г. в Приложение III към Регламент 1083/2006 са определени максималните размери за процентите на съфинансиране. Още

Равни възможности

Равенството между мъжете и жените е основополагащо при изготвянето на законите и политиките на Европейския съюз.

ЕС е поел ангажимент да разработва мерки за гарантиране на равните възможности и равностойното третиране на хората независимо от тяхната полова принадлежност. Това се отнася до всички сфери на икономическия, социалния, културния и семейния живот. ЕС се стреми към интегриране на равенството между половете в политиките, за да укрепи равните права и да се бори с половата дискриминация. Още

Развитие на селските райони

Политиката на ЕС за развитие на селските райони помага на тези райони да се справят с предизвикателствата, пред които са изправени, и е част от хоризонталната политика за създаване на растеж и работни места в Европа. Общата политическа рамка се определя от стратегически насоки на ЕС, а общите правила са посочени в Регламент № 1698/2005 относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). В регламента са посочени три приоритетни области или "оси": Още

Разплащателен орган

В рамките на новата политика на сближаване за 2007-2013 г. разплащателният орган вече се нарича сертифициращ орган. Отговорностите на сертифициращите органи обаче са почти същите като тези на разплащателните органи през периода 2000-2006 г. Още

Разширяване

След присъединяването на България и Румъния на 1 януари 2007 г. Европейският съюз начислява 27 държави-членки. Разширяването се отнася до новите членове, които се присъединяват към ЕС. До сега двадесет и една държави са се присъединили към шестте държави основателки на Европейските общности (Белгия, Франция, Германия, Италия, Люксембург и Нидерландия): Още

Региони за икономическа промяна

"Региони за икономическа промяна" е инициатива, която допълва цел "Европейско териториално сътрудничество" на политиката на сближаване за 2007-2013 г. Чрез нея се цели насърчаване на обмена на добри практики между европейските региони като средство за увеличаване на иновациите. С инициативата се подпомага регионалната политика в изпълнението на стратегическите цели на ЕС за увеличаване на растежа и заетостта в Европа. Още

Регламенти

Регламентите са най-силната форма на законодателство на ЕС. Те са с общо приложение, задължителни са в своята цялост и се прилагат пряко във всички държави-членки. Законодателството, отнасящо се до политиката на сближаване на ЕС, обикновено е във вид на регламенти. Още

Териториално сближаване

Засилването на икономическото и социалното сближаване чрез намаляване на различията между регионите в ЕС е една от целите на Съюза. Договорът от Лисабон въвежда трето измерение - териториално сближаване. Още

Техническа помощ

Заинтересованите страни могат да получат техническа помощ за изпълнението на финансирани от Общността програми и проекти. В рамките на политиката на сближаване на Европейския съюз такава финансова подкрепа може да се използва за подготовка, управление, оценка, мониторинг, одит и контрол. Още

Трансгранично сътрудничество

52-те програми за трансгранично сътрудничество са част от цел "Европейско териториално сътрудничество" в рамките на политиката на сближаване за периода 2007-2013 г.

Трансграничното сътрудничество между съседни региони има за цел да развие трансгранични социални и икономически дейности посредством съвместни стратегии за развитие. Още

Трансевропейски мрежи (TEN)

Трансевропейските мрежи се състоят от трансгранични транспортни, енергийни и телекомуникационни инфраструктурни обекти и се споменават в членове 170, 171 и 172 от Договора за функционирането на ЕС. Тяхната цел е подкрепа и подобряване на функционирането на европейския единен пазар чрез улесняване на свободното движение на стоки, хора и услуги. Чрез действията в тази област трябва да се насърчава оперативната съвместимост на националните мрежи и да се улеснява достъпа до тях. Още

Транснационално сътрудничество

Чрез транснационалното сътрудничество се насърчават интегрирани партньорства, които оказват въздействие извън националните граници. Подобни партньорства обхващат и представляват различни нива на управление и администрация, включват публични и частни организации и се отнасят до различни области на политиката. Още

Транспорт

ЕС е създал законова рамка за транспортния сектор, чиято цел е улесняване на свободното движение на лица и стоки в Съюза. Съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз сред мерките, съставящи тази рамка, са: Още

Управителен орган

В рамките на политиката на сближаване на ЕС за 2007 - 2013 г. за всяка оперативна програма се определя управителен орган, който отговаря за нейното ефективното управление и изпълнение.

Управителен орган може да е национално министерство, регионален орган, местен съвет или друга публична или частна организация, посочена и одобрена от съответната държава-членка. От управляващите органи се очаква да изпълняват задълженията си в съответствие с принципа на доброто финансово управление. Още

Устойчиво развитие

Концепцията за устойчиво развитие се отнася до политика на развитие, чиято цел е задоволяване на икономическите, социалните и екологичните потребности на обществото в краткосрочен, средносрочен и, преди всичко, дългосрочен план. То е основано на принципа, че развитието трябва да посреща днешните нужди без да излага на опасност благосъстоянието на бъдещите поколения. На практика това означава създаване на условия за дългосрочно икономическо развитие, което е съобразено с околната среда. Още

Финансов инженеринг

С цел подобряване на ефикасността и устойчивостта на политиката на сближаване на Европейския съюз за периода 2007-2013 г., а също и в помощ на Лисабонския процес, от 2006 г. насам бяха разработени нови инициативи за технологична помощ и финансов инженеринг. Това са съвместни инструменти, поддържани от Европейската комисия и определен брой партньорски институции, сред които ЕИБ, ЕИФ, ЕБВР, Банката за развитие към Съвета на Европа (БРСЕ) и KfW. Инструментите включват: JASPERS (Съвместна помощ за подкрепа на проекти в европейските региони) - за подпомагане на подготовката на големи проекти; JEREMIE (Съвместни европейски ресурси за микро-, малки и средни предприятия) - за подобряване на достъпа до кредитиране на малките и средни предприятия; JESSICA (Съвместна европейска помощ за устойчиво инвестиране в градските райони) - за предоставяне на устойчиво финансиране за градско развитие; JASMINE (Съвместни действия в подкрепа на институциите за микрофинансиране в Европа) - за предоставяне на техническа помощ за подобряване на достъпа до микрокредитиране. Още

Финансови корекции

Финансовите корекции представляват отмяна на финансиране в случаи, когато плащания по проекти, подпомагани от ЕС, са били направени погрешно в резултат на нередности, като например измами.

Комисията се ангажира да си възстановява финансови средства, получени или използвани неправомерно, и ще използва всички законови мерки за проследяването на подобни плащания. Извършването на финансови корекции може да се изрази в отмяната на цялото или част от финансовото участие на ЕС в дадена оперативна програма. Още

Фонд "Солидарност" на ЕС

Фонд "Солидарност" на Европейския съюз (ФСЕС), създаден през 2002 г., е предназначен за бърза, ефикасна и гъвкава реакция на спешни ситуации вследствие на големи природни бедствия. Фондът се задейства основно в случай на природни бедствия, които имат сериозни последствия за условията на живот, природната среда или икономиката в един или повече региона на държава-членка или държава кандидатка, която вече е започнала преговори за присъединяване. Още

URBACT - Програма "Мрежа за градско развитие"

Мрежата URBACT II се финансира от Комисията, като част от изпълнението на цел "Европейско териториално сътрудничество" за периода 2007-2013 г. Целта на мрежата е да се стимулират иновациите в градското обновяване, като се насърчават градовете да идентифицират, прилагат и разпространяват добри практики. Още

Цел "Европейско териториално сътрудничество"

Тази цел е насочена към засилване на трансграничното, транснационалното и междурегионалното сътрудничество, базирана е на предходната инициатива INTERREG и се финансира от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Още

Цел "Регионална конкурентоспособност и заетост"

Това е една от трите приоритетни цели на европейската политика на сближаване за 2007-2013 г. Тя включва повишаване на конкурентоспособността, привлекателността и заетостта в региони, които не са обхванати от цел "Сближаване" (която се отнася до регионите в най-неблагоприятно положение). Сред дейностите, осъществявани в рамките на тази цел, са справяне с икономическите и социалните промени, насърчаване на иновациите, предприемачеството, опазването на околната среда, достъпността и приспособимостта и развитие на пазари на труда, които са отворени за всички. Тя се финансира от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд (ЕСФ). Още

Цел "Сближаване"

Това е една от трите приоритетни цели на политиката на сближаване за периода 2007-2013 г. Тя е подобна на предишната "Цел 1". Цел "Сближаване" е насочена към подпомагане на най-слабо развитите държави-членки и региони, за да наваксат по-бързо изоставането спрямо средното ниво на развитие в ЕС чрез подобряване на условията за растеж и заетост. Още

Регионална политика на ЕС: Бъдете информирани
Социални медии