Navigation path

Additional tools

A til Å

Svig

Bekæmpelse af svig og korruption er et led i de generelle bestræbelser på at bekæmpe organiseret kriminalitet, men indgår også i den mere specifikke indsats i kampen mod alle former for ulovlig virksomhed, der skader EU's finansielle interesser. Indsatsen er baseret på to retsgrundlag:

  • Artikel 67, 82 og 87 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, når det gælder politisamarbejdet og det retlige samarbejde i kriminalsager
  • Artikel 310, 324 og 325 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, når det gælder om svig til skade for EU's finansielle interesser.

EU's finansielle interesser beskyttes af en række forordninger om bedrageribekæmpelse og af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), et uafhængigt organ, der blev oprettet i juni 1999. OLAF har ansvaret for at gennemføre administrative undersøgelser til bedrageribekæmpelse i tæt samarbejde med medlemslandenes retsinstanser og administrative myndigheder, bl.a. efterforskningsmyndigheder og politiet.

Læs mere

Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) English

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!