Navigation path

Additional tools

A–Y

Hindamine

Programmiperioodiks 2007-2013 on määratletud kolme tüüpi hindamine: eelhindamine (ex ante), hindamine programmiperioodi ajal ja järelhindamine (ex post). Ühtekuuluvuspoliitikat hinnatakse partnerlusepõhiselt. Liikmesriigid vastutavad eelhindamise ja Euroopa Komisjon järelhindamise teostamise eest.

Hindamisi programmiperioodi ajal teostavad peamiselt liikmesriigid, kuid komisjon võib neid ka omal algatusel (koostöös liikmesriikidega) läbi viia. Selliseid hindamisi teostatakse aga üksnes juhul, kui see on vajalik, ning kui need on tõhusamad kui liikmesriigi korraldatavad hindamised (nt strateegilised hindamised, millel on üleeuroopaline mõõde). Euroopa Komisjoni põhiülesanneteks on muu hulgas hindamiseks suuniste andmine ning liikmesriikidevahelise kogemustevahetuse hõlbustamine.

Lisateave

Hindamine English Deutsch français

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis