Navigation path

Additional tools

A till Ö

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden (ESF) inrättades 1985 och är ett av EU:s viktigaste finansieringsinstrument. Fonden ska ge stöd till nationella strategier för högre sysselsättning, bättre kvalitet och produktivitet på arbetsplatserna, minskad social utestängning och minskade skillnader i sysselsättning mellan regionerna.

För perioden 2007-2013 är fondens viktigaste områden bättre anpassningsförmåga hos arbetstagare och företag, förbättrat tillträde till och deltagande på arbetsmarknaden, integrering av missgynnade grupper i samhället, insatser mot alla former av diskriminering samt partnerskap för att hantera arbetsmarknadsreformer. Under sjuårsperioden har fonden 75 miljarder euro till sitt förfogande.

Socialfondens anslag går till två av EU:s regionalpolitiska mål, nämligen konvergensmålet och målet regional konkurrenskraft och sysselsättning.

Läs mer

Europeiska socialfonden

EU regionalpolitik: Håll dig informerad