Navigation path

Additional tools

A–Y

Euroopa Kalandusfond

Euroopa Kalandusfondist toetatakse Euroopa kalandus- ja akvakultuurisektorit, kalanduspiirkondi ja sisevetekalandust. Programmiperioodil 2007-2013 on Euroopa Kalandusfondi eelarve umbes 3,8 miljardit eurot (2006. aasta hindades). Fondist rahastatakse rakenduskavasid, mille on koostanud liikmesriigid, konsulteerides kalandussektori kohalike ja piirkondlike majanduspartnerite ning tööturu osapooltega.

Et rakenduskava saaks komisjoni heakskiidu, peab see olema kooskõlas ühise kalanduspoliitika eesmärkidega, võttes arvesse majanduslikke, keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid aspekte. Aastatel 2007-2013 keskendub Euroopa Kalandusfond neljale peamisele tegevussuunale:

  • ELi kalalaevastiku kohandamise meetmed;
  • vesiviljelus, sisevete kalandus, kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemine ja turustus;
  • ühist huvi pakkuvad meetmed, mis aitavad saavutada ühise kalanduspoliitika eesmärke;
  • kalanduspiirkondade säästev areng.

Lisateave

Struktuurimeetmed ja Euroopa Kalandusfond

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis