Navigation path

Additional tools

No A līdz Z

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) palīdz īstenot Eiropas lauku attīstības politiku. No tā finansē lauku attīstības programmas dalībvalstīs un Eiropas Savienības reģionos. Programmu izstrādē Eiropas Komisija sadarbojas ar dalībvalstīm, ņemot vērā lauku attīstības politikas stratēģiskās pamatnostādnes, ko pieņēmusi Padome, un valstu stratēģiskajos plānos noteiktās prioritātes.

2007.-2013. gada plānošanas periodā fondam ir trīs galvenie mērķi:

  • uzlabot lauksaimniecības un mežsaimniecības konkurētspēju,
  • sakopt vidi un atbalstīt lauku novadu pārvaldību,
  • uzlabot dzīves kvalitāti laukos.

Kohēzijas politikai arī ir liela nozīme lauku novadu ekonomiskajā atjaunotnē, tā papildina pasākumus, ko atbalsta Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai.

Plašāka informācija

Lauku attīstības politika 2007.-2013. gadam

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi