Navigation path

Additional tools

A–Y

Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond

Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond toetab Euroopa poliitikat maaelu arengu valdkonnas. Selleks rahastatakse asjaomasest fondist maaelu arengu programme kõigis ELi liikmesriikides ja piirkondades. Need programmid töötatakse välja Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide koostöös, võttes arvesse nõukogu poolt vastu võetud ühenduse maaelu arengu strateegiasuuniseid ning riiklikes strateegiakavades sätestatud prioriteete.

Programmiperioodil 2007-2013 keskendub kõnealune fond kolmele põhieesmärgile:

  • põllumajandus- ja metsandussektori konkurentsivõime suurendamine;
  • keskkonna ja maakohtade haldamise parandamine;
  • maapiirkondade elanike elukvaliteedi parandamine.

Ka ühtekuuluvuspoliitika mängib olulist rolli maapiirkondade majanduslikus taastumises, täiendades meetmeid, mida toetab Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond.

Lisateave

Maaelu arengu poliitika 2007-2013

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis