Navigation path

Additional tools

od A po Z

Rovnosť príležitostí

Rovnosť mužov a žien je jedným zo základných princípov komunitárneho práva a tvorby politík EÚ.

Únia uskutočňuje opatrenia, ktoré sú zamerané na zaistenie rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s ľuďmi. Tento prístup sa uplatňuje vo všetkých oblastiach hospodárskeho, sociálneho, kultúrneho a rodinného života. EÚ sa snaží o to, aby bola rodová rovnosť zahrnutá do všetkých politík s cieľom posilniť právo na rovnaké zaobchádzanie a boj proti rodovej diskriminácii.

Princíp nediskriminácie bol posilnený Amsterdamskou zmluvou. Spoločenstvo v súčasnosti disponuje právomocami na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy, vierovyznania, zdravotného znevýhodnenia, veku alebo sexuálnej orientácie.

EÚ dodržiava princíp rovnosti príležitostí a nediskriminácie vo všetkých svojich politikách vrátane politík zameraných na rozvoj regiónov.

Viac informácií

Internetové stránky GR pre zamestnanosť a sociálne záležitosti English

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá