Navigation path

Additional tools

A–Y

Võrdsed võimalused

Naiste ja meeste võrdõiguslikkus on ELi õigusaktides ja poliitika kujundamises kesksel kohal.

EL on võtnud omale kohustuseks töötada välja meetmed, et tagada inimestele võrdsed võimalused ja võrdne kohtlemine olenemata nende soost. See kehtib majandus-, ühiskondliku, kultuuri- ja pereelu kõigi valdkondade puhul. EL edendab ka soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist, et tugevdada võrdõiguslikkust ning võidelda soolise diskrimineerimise vastu.

Mittediskrimineerimise põhimõtet tugevdati Amsterdami lepinguga. ELil on nüüd võimalik võidelda diskrimineerimisega, mille aluseks ei ole üksnes sugu, vaid ka rass, etniline päritolu, usutunnistus, puue, vanus või seksuaalne sättumus.

ELi pühendumus tagada võrdsed võimalused ja mittediskrimineerimine kajastub kõigis ELi poliitikavaldkondades, kaasa arvatud regionaalarengut edendavas poliitikas.

Lisateave

Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste peadirektoraat English

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis