Navigation path

Additional tools

No A līdz Z

Vide

Eiropas Savienības vides politikas mērķis ir saglabāt, aizsargāt un sakopt vidi, lai dabu varētu baudīt arī nākamās paaudzes, kā arī gādāt par ilgtspējīgu attīstību.

Vides politikas galvenās prioritātes ir cīnīties pret klimata pārmaiņām, aizsargāt sugu daudzveidību, mazināt piesārņojumu un tā ietekmi uz cilvēku veselību, kā arī veicināt dabas resursu taupīgu un racionālu izmantojumu.

ES uzskata, ka, īstenojot vides aizsardzības politiku, Eiropā ieguvēji būs visi, jo augstas prasības vides jomā var veicināt inovāciju un uzņēmējdarbības attīstību. Tāpēc vides aizsardzība lieliski papildina ES mērķi veidot dinamisku un vitālu ekonomiku.

Ilgtspējīgas attīstības principi un vides aizsardzības prasības ir būtiski elementi, kas integrēti lielākajā daļā ES politikas jomu. Tie ir ietverti arī kohēzijas politikas 2007.-2013. gada iniciatīvās un programmās. Projektos, kas pretendē uz līdzekļiem no šīs politikas finanšu instrumentiem, jānorāda, kā tie ietekmēs vidi un veicinās ilgtspējīgu attīstību.

Plašāka informācija

Eiropas Savienības vides politikas mērķi īsumā English

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi