Navigation path

Additional tools

No A līdz Z

Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instruments (ENPI)

Eiropas kaimiņattiecību politikas mērķis ir atbalstīt politiskās, ekonomiskās un sociālās reformas šādās ES kaimiņvalstīs: Alžīrijā, Armēnijā, Azerbaidžānā, Baltkrievijā, Ēģiptē, Gruzijā, Izraēlā, Jordānijā, Libānā, Lībijā, Moldovā, Marokā, Palestīniešu pašpārvaldē, Sīrijā, Tunisijā un Ukrainā. Eiropas kaimiņattiecību politika tiecas nostiprināt labklājību, stabilitāti, drošību, tirgus ekonomiku un ilgtspējīgu izaugsmi, izmantojot pastāvīgu dialogu ar katru partnervalsti.

Viens no galvenajiem šīs politikas instrumentiem ir rīcības plāns, kurā katrai partnervalstij noteiktas īstermiņa un vidēja termiņa prioritātes. Lai gan šie rīcības plāni ir izstrādāti atbilstoši katras konkrētās kaimiņvalsts situācijai, plānoto pasākumu klāstā parasti ir politiskais dialogs, tirdzniecības jautājumu apspriešana un ekonomiskā un sociālā sadarbība.

Kopš 2007. gada atsevišķo valstu programmas finansē no Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta, kas nodrošina finansiālu palīdzību arī stratēģiskajai partnerībai ar Krieviju. 2007.-2013. gada laikposmā šim instrumentam ir atvēlēti apmēram 12 miljardi eiro.

Plašāka informācija

Eiropas kaimiņattiecību politika English Deutsch español français

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi