Navigation path

Additional tools

od A po Z

Oprávnenosť výdavkov

Kritériá týkajúce sa oprávnenosti výdavkov určujú, či je možné náklady pokryť z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Európskeho sociálneho fondu (ESF) a Kohézneho fondu.

Tri nariadenia ES (1080/2006, 1083/2006 and 1828/2006) ustanovujú hlavné princípy oprávnenosti výdavkov na európskej úrovni. Cieľom tejto právnej úpravy je zaistiť rovnaké uplatňovanie pravidiel vo všetkých členských štátoch, ktoré majú na starosti prijatie podrobných kritérií.

Oprávneným výdavkom na príspevok z fondov je taký výdavok, ktorý bol skutočne vynaložený medzi dátumom predloženia operačných programov Komisii (alebo medzi 1. januárom 2007 - podľa toho, ktorý dátum je skorší), a 31. decembrom 2015.

Za určitých podmienok je možné považovať za oprávnené náklady aj materiálne príspevky a režijné náklady. Medzi ďalšie náklady oprávnené na prefinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre programy z cieľa Európskej územnej spolupráce patria finančné poplatky, náklady spojené so zárukami, ako aj náklady, ktoré verejným orgánom vyplynuli z implementácie operácií. Komisia takisto ustanovila zoznam výdavkov, ktoré nie sú oprávnené na financovanie z EFRR, ESF alebo Kohézneho fondu (napríklad úroky, dlhy alebo vratná daň z pridanej hodnoty).

Viac informácií

Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde pdf 748 KB] English

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja pdf 169 KB] English

Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde pdf 902 KB] English

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá