Navigation path

Additional tools

Sanasto

Menojen tukikelpoisuus

Menojen tukikelpoisuutta koskevien arviointiperusteiden avulla määritetään, voidaanko tietyn kustannuksen kattamiseen myöntää rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) tai koheesiorahastosta.

Menojen tukikelpoisuuden tärkeimmät periaatteet on vahvistettu EU:n tasolla kolmella EY:n asetuksella (1080/2006, 1083/2006 ja 1828/2006), jotta säännöt olisivat kaikissa jäsenvaltioissa yhdenmukaiset. Tarkemmista kriteereistä päätetään kansallisesti.

Jotta kustannuksen kattamiseen voi saada rahoitusta, sen pitää olla maksettu sen päivän, jona toimenpideohjelma esitetään komissiolle, tai 1.1.2007 (sen mukaan, kumpi ajankohta on aiemmin) ja 31.12.2015 välisenä aikana.

Luontoisedut ja yleiskustannukset voivat tietyin edellytyksin olla tukikelpoisia. Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteeseen kuuluvissa ohjelmissa Euroopan aluekehitysrahastosta voi saada rahoitusta rahoituskustannuksiin, takauskustannuksiin sekä toimenpiteiden toteuttamiseen liittyviin julkisten viranomaisten menoihin. Komissio on hyväksynyt luettelon menoista, joihin ei voi saada tukea EAKR:stä, ESR:stä eikä koheesiorahastosta. Tällaisia menoja ovat muun muassa velan korkomenot ja takaisin maksettava arvonlisävero.

Lisätietoja

Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1083/2006 pdf 748 KB] English

Euroopan aluekehitysrahastosta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1080/2006 pdf 169 KB] English

Komission asetus (EY) N:o 1828/2006 koheesiopolitiikan rahoitusvälineiden hallinnointia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä pdf 902 KB] English

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media