Navigation path

Additional tools

Od A do Z

Způsobilost výdajů

Na základě kritérií pro způsobilost výdajů je možné určit, zda lze pro financování určitého výdaje použít prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského sociálního fondu (ESF) či Fondu soudržnosti.

Způsobilost výdajů na úrovni EU se řídí hlavními zásadami stanovenými ve třech nařízeních ES (č. 1080/2006, 1083/2006 a 1828/2006). Těmito zásadami je zajištěn soulad mezi pravidly v jednotlivých členských státech. Podrobná kritéria se určují na vnitrostátní úrovni.

Financovat lze pouze tzv. způsobilé výdaje, tzn. výdaje, jejichž zaplacení proběhlo mezi datem předložení operačních programů Komisi nebo 1. lednem 2007 (podle toho, co nastalo dříve) a 31. prosincem 2015.

Za určitých podmínek mohou být financovány i věcné příspěvky a režijní výdaje. Mezi výdaje, které mají nárok na příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj v programech v rámci cíle "Evropská územní spolupráce", patří finanční poplatky a náklady na záruky a také výdaje veřejných orgánů spojené s prováděním operací. Komise také schválila seznam výdajů, jež nejsou pro příspěvky z EFRR, ESF a Fondu soudržnosti způsobilé, jako např. úroky z dlužných částek či vratná daň z přidané hodnoty.

Další podrobnosti

Nařízení Rady č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti pdf 748 KB] English

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj pdf 169 KB] English

Nařízení Komise č. 1828/2006 o prováděcích pravidlech pro finanční řízení politiky soudržnosti pdf 902 KB] English

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média