Navigation path

Additional tools

od A po Z

Hospodárska a sociálna súdržnosť

Hospodárska a sociálna súdržnosť, ktorej cieľom je dosiahnutie vyrovnaného sociálno-ekonomického rozvoja v EÚ, je prejavom solidarity medzi členskými štátmi a ich regiónmi.

Hospodárska a sociálna súdržnosť je implementovaná prostredníctvom regionálnej politiky EÚ, ktorá sa stala súčasťou komunitárneho práva po prijatí Maastrichtskej zmluvy v roku 1992. Regionálna politika znižuje štrukturálne rozdiely medzi regiónmi a členskými štátmi prostredníctvom celého radu operácií, ktoré sú financované z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Európskeho sociálneho fondu (ESF) a Kohézneho fondu.

Každé tri roky predstavuje Európska komisia správu o pokroku pri dosahovaní hospodárskej a sociálnej súdržnosti a o úlohe, ktorú pri tom zohrávali politiky EÚ. Regionálna politika tvorí počas programového obdobia 2007 - 2013 druhú najväčšiu rozpočtovú kapitolu, na ktorú je vyčlenených 348 miliárd EUR (v cenách roku 2006). Počas tohto obdobia bude regionálna politika naďalej slúžiť na podporu regiónov, v ktorých ešte nebol reálne dokončený proces hospodárskej a sociálnej konvergencie. Financovanie zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu je zas najmä zamerané na plnenie lisabonskej stratégie prostredníctvom podpory konkurencieschopnosti, stimulácie rastu a vytvárania pracovných miest.

Viac informácií

Hospodárska a sociálna súdržnosť

Správy o súdržnosti a priebežné správy o pokroku od roku 1996 English Deutsch español français italiano polski

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá