Navigation path

Additional tools

No A līdz Z

Ekonomiskā un sociālā kohēzija

Ekonomiskajā un sociālajā kohēzijā izpaužas solidaritāte starp ES dalībvalstīm un reģioniem, un tās mērķis ir panākt līdzsvarotu sociālekonomisko attīstību visā ES.

Ekonomisko un sociālo kohēziju īsteno ar ES reģionālās politikas palīdzību. 1992. gadā to ar Māstrihtas līgumu iekļāva EK dibināšanas līgumā. Reģionālā politika mazina strukturālās atšķirības starp reģioniem un dalībvalstīm, izmantojot dažnedažādus pasākumus, ko finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), Eiropas Sociālā fonda (ESF) un Kohēzijas fonda.

Reizi trijos gados Eiropas Komisija sagatavo ziņojumu, kurā novērtēts progress ekonomiskās un sociālās kohēzijas īstenošanā un ES politikas loma šajā ziņā. 2007.-2013. gada plānošanas periodā reģionālajai politikai ir atvēlēta otrā lielākā ES budžeta līdzekļu daļa, pavisam 348 miljardi eiro (2006. gada cenās). Šajā laikposmā reģionālā politika turpinās atbalstīt reģionus, kuros ekonomiskās un sociālās konverģences process vēl jāturpina. Tomēr struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzekļus vairāk novirza Lisabonas stratēģijā noteikto ES mērķu sasniegšanai, proti, konkurētspējai, izaugsmei un darbavietu izveidei.

Plašākas ziņas

Ekonomiskā un sociālā kohēzija

Ziņojumi par kohēziju un starpposma ziņojumi (no 1996. gada) English Deutsch español français italiano polski

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi