Navigation path

Additional tools

A–Y

Majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus

Väljendades solidaarsust ELi liikmesriikide ja nende regioonide vahel, on majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse eesmärk saavutada tasakaalustatud sotsiaalmajanduslik areng kogu ELis.

Majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust rakendatakse ELi regionaalpoliitika kaudu, mis lisati EÜ asutamislepingusse 1992. aasta Maastrichti lepinguga. Regionaalpoliitika abil vähendatakse struktuurilisi erinevusi piirkondade ja liikmesriikide vahel mitmete meetmete abil, mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist, Euroopa Sotsiaalfondist ja Ühtekuuluvusfondist.

Iga kolme aasta tagant esitab Euroopa Komisjon eduaruande majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse saavutamise kohta ning selle kohta, millist osa mängib selles ELi poliitika. Programmiperioodil 2007-2013 on regionaalpoliitika ELi suuruselt teine eelarvepunkt, millele on eraldatud 348 miljardit eurot (2006. aasta hindades). Sellel ajavahemikul jätkab regionaalpoliitika nende piirkondade toetamist, kus majanduslik ja sotsiaalne lähenemine ei ole tegelikkuses lõpule viidud. Struktuuri- ja ühtekuuluvusvahendite kasutamisel keskendutakse aga rohkem Lissaboni strateegia eesmärkidele, edendades konkurentsivõimet, majanduskasvu ja töökohtade loomist.

Lisateave

Majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus

Ühtekuuluvusaruanded ja vahearuanded alates 1996. aastast English Deutsch español français italiano polski

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis