Navigation path

Additional tools

No A līdz Z

Pārrobežu sadarbība

Pavisam ir 52 pārrobežu sadarbības programmas, tās atbilst Eiropas teritoriālās sadarbības mērķim, kurš paredzēts kohēzijas politikā 2007.-2013. gadam.

Pārrobežu sadarbībā starp kaimiņu reģioniem, kas atrodas dažādās valstīs, notiek sociāli un ekonomiski pasākumi, kuru plānošanā izmanto kopēju attīstības stratēģiju.

Programmu finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem, ņemot vērā INTERREG iniciatīvas realizēšanā gūto pieredzi.

Sadarbības gaitā tiek īstenoti projekti, kas stimulē ekonomikas izaugsmi, aicinot talkā uzņēmējdarbību un MVU attīstību, tūrismu, kultūru un pārrobežu tirdzniecību. Kopīgos projektus īsteno arī tādās prioritārās jomās kā dabas resursu un kultūras mantojuma kopīga aizsardzība un pārvaldība, saiknes nostiprināšana starp pilsētām un laukiem, transports un komunikācijas, infrastruktūra, pārrobežu darba tirgus izvēršana, sieviešu un vīriešu līdztiesība un sociālā integrācija.

Plašāka informācija

Pārrobežu sadarbība English

Pārrobežu sadarbības programmu karte English

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 1080/2006 par Eiropas teritoriālās sadarbības grupu pdf 169 KB] English

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi