Navigation path

Additional tools

A till Ö

Regionkommittén

Regionkommittén är ett rådgivande organ som ger lokala och regionala myndigheter möjlighet att delta i EU:s lagstiftningsarbete.

Kommittén har 344 ledamöter som är folkvalda lokal- eller regionalpolitiker. De väljs för fem år av ministerrådet på förslag från varje land. Antalet ledamöter från varje land speglar landets invånarantal. Kommitténs ordförande och presidium utses av ledamöterna för två och ett halvt år.

För att hålla kontakten med sina väljare, städer och regioner, bor och arbetar ledamöterna i sina hemländer. Fem gånger om året reser de till Bryssel för att delta i Regionkommitténs plenarsammanträden. De är även medlemmar i kommitténs sex utskott där olika politikområden behandlas:

  • Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik
  • Utskottet för EU:s ekonomiska och social politik
  • Utskottet för hållbar utveckling
  • Utskottet för kultur, utbildning och forskning
  • Utskottet för konstitutionella frågor, EU:s styrelseformer och ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
  • Utskottet för yttre förbindelser och decentraliserat samarbete

Utskotten lägger fram utkast till yttranden i olika frågor. Yttrandena antas sedan på plenarsammanträdena och skickas till EU-kommissionen, Europaparlamentet och ministerrådet.

Kommittén ska yttra sig om lagförslag på tio områden som påverkar regionerna eller kommunerna. Dessutom kan EU-institutionerna samråda med kommittén när de tycker det är lämpligt.

Läs mer

Regionkommitténs webbplats English

EU regionalpolitik: Håll dig informerad