Navigation path

Additional tools

Van A tot Z

Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio's is een adviesorgaan dat plaatselijke en regionale overheden inspraak geeft in het wetgevende werk van de EU.

Het telt 344 leden, voor het merendeel verkozen plaatselijke en regionale politici, leiders van regiobesturen en burgemeesters van steden. Ze worden voor vijf jaar benoemd door de Raad, nadat ieder land een aantal leden, afhankelijk van het aantal inwoners, heeft mogen voordragen. De voorzitter en het bureau van het Comité worden door de leden benoemd voor een termijn van tweeëneenhalf jaar.

Om bij de kiezers in hun steden, regio's en gebieden de vinger aan de pols te houden, blijven de leden van het Comité van de Regio's gewoon in eigen streek wonen en werken. Vijf maal per jaar reizen zij naar Brussel voor een voltallige vergadering. Zij zijn binnen het Comité ook lid van commissies op zes werkterreinen:

  • territoriale cohesie
  • economisch en sociaal beleid
  • duurzame ontwikkeling
  • cultuur, onderwijs en onderzoek
  • grondwettelijke zaken, Europees bestuur en de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
  • externe betrekkingen en gedecentraliseerde samenwerking

Deze commissies stellen ontwerp-adviezen op met hun argumenten voor en tegen een bepaald onderwerp. Als zo'n advies eenmaal in de plenaire vergadering is goedgekeurd, wordt het voorgelegd aan de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van ministers.

Het Comité moet worden geraadpleegd over nieuwe wetgeving op tien gebieden die gevolgen hebben voor het regionale en plaatselijke leven. Daarnaast mogen de instellingen het Comité echter altijd om advies vragen als zij dat wenselijk achten.

Meer details

Website van het Comité van de Regio's English

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte