Navigation path

Additional tools

A–Y

Regioonide Komitee

Regioonide Komitee on nõuandev organ, mis võimaldab kohalikel ja piirkondlikel ametiasutustel osaleda ELi seadusandlikus töös.

Selle 344 liiget on tavaliselt valimistel mandaadi saanud kohalikud või piirkondlikud poliitikud, piirkondlike omavalitsuste juhid või linnapead. Komitee liikmed nimetab ametisse nõukogu, arvestades iga liikmesriigi ettepanekut. Liikmete ametiaeg on viis aastat ja nende arv peegeldab liikmesriigi rahvaarvu. Komitee presidendi ja juhatuse määravad ametisse komitee liikmed ning nende ametiaeg on kaks ja pool aastat.

Et püsida tihedas kontaktis oma valijate ning oma linnade, piirkondade või territooriumitega, elavad ja töötavad Regioonide Komitee liikmed oma koduriigis. Viis korda aastas kohtuvad nad Brüsselis, et osaleda komitee täiskogu istungjärkudel. Liikmed kuuluvad ka komitee kuue komisjoni koosseisu, mis tegelevad järgmiste poliitikavaldkondadega:

  • territoriaalse ühtekuuluvuse poliitika
  • majandus- ja sotsiaalpoliitika
  • säästev areng
  • kultuur, haridus ja teadusuuringud
  • põhiseadus, Euroopa valitsemisasjad ning vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
  • välissuhted ja detsentraliseeritud koostöö

Kõnealused komisjonid valmistavad ette arvamuste eelnõud, mis sisaldavad nende poolt- ja vastuargumente seoses konkreetse teemaga. Pärast arvamuse teksti vastuvõtmist komitee täiskogul, edastatakse see Euroopa Komisjonile, Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Komiteega peab konsulteerima õigusaktide koostamisel kümnes valdkonnas, millel on piirkondlik või kohalik mõju. Lisaks võivad institutsioonid konsulteerida Regioonide Komiteega ka muudel juhtudel, kui nad seda vajalikuks peavad.

Lisateave

Regioonide Komitee veebisait English

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis