Navigation path

Additional tools

od A po Z

Cieľ Konvergencia

Ide o jeden z troch prioritných cieľov politiky súdržnosti na obdobie 2007 - 2013, ktorý vo veľkej miere nadväzuje na skorší Cieľ 1. Zámerom cieľu Konveregencia je, aby sa najmenej rozvinuté členské štáty a regióny čo najskôr priblížili priemeru EÚ vďaka zlepšeným podmienkam rastu a zamestnanosti.

Hlavné opatrenia prebiehajú v oblasti infraštruktúry (doprava, životné prostredie, energetika), zamestnanosti (vzdelávanie), inovácií (vývoj a výskum), informačných a komunikačných technológií a administratívnej efektívnosti verejnej správy a služieb. Finančné prostriedky pochádzajú z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Európskeho sociálneho fondu (ESF) a Kohézneho fondu.

Počas programového obdobia 2007 - 2013 sa cieľ Konvergencia bude vzťahovať na: regióny s HDP na obyvateľa nižším ako 75 % priemeru v EÚ (štrukturálne fondy); regióny, ktorých HDP na obyvateľa prekročilo 75 % priemeru EÚ (z dôvodu štatistického efektu rozšírenia); regióny s HND menším ako 90 % priemeru v EÚ (Kohézny fond); najvzdialenejšie regióny (s cieľom kompenzovať zvýšené náklady vyplývajúce z ich geografickej polohy).

Viac informácií

Cieľ Konvergencia

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá