Navigation path

Additional tools

Od A do Ž

Nadzor in revizija

Izraz "nadzor in revizija" se nanaša na dobro finančno poslovodenje strukturnih skladov in kohezijskega sklada. Za upravljanje in izvajanje programov so v veliki meri odgovorni organi na nacionalni in regionalni ravni. Države članice morajo Evropski komisiji zagotoviti, da se sredstva črpajo učinkovito in v skladu s predpisi. Zagotoviti morajo zanesljive sisteme računovodstva, spremljanja in finančnega poročanja, ki zagotavljajo ustrezno revizijsko sled.

Vsak operativni program mora imeti svoj revizijski organ. Ta organ Evropski komisiji predloži revizijsko strategijo, letno revizijsko mnenje in letno nadzorno poročilo, pri čemer upošteva ugotovitve revizije v zadnjih 12 mesecih.

Komisija ima tudi pravico izvesti revizijo na mestu samem (o kateri državo članico obvesti vsaj 10 dni prej) ali zahtevati, da država članica revidira posebne programe ali projekte. Pri tem velja načelo sorazmernosti, saj za manjše programe niso potrebne enake upravne zmogljivosti kot za večje programe.

Vas zanima več?

Uredba Sveta št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu - členi 58 do 62 pdf 748 KB] English

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji