Navigation path

Additional tools

od A po Z

Kontrola a audit

Termín "kontrola a audit" sa vzťahuje na riadne finančné hospodárenie v oblasti štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Riadenie a poskytovanie programov je vo veľkej miere v kompetencii vnútroštátnych orgánov na národnej alebo regionálnej a miestnej úrovni. Členské štáty musia zabezpečiť, že finančné prostriedky z fondov sú vynaložené hospodárne a v súlade s príslušnými nariadeniami. Musia takisto disponovať spoľahlivými systémami účtovníctva, monitorovania a finančného vykazovania a určiť zodpovedné orgány a postupy na zabezpečenie primeranej kontroly priebehu programu.

Pre každý operačný program musí byť menovaný orgán auditu, ktorý Komisii poskytne stratégiu auditu, ročné stanovisko a ročnú kontrolnú správu, v ktorých sa zohľadnia problémy zistené počas auditov vykonaných v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov.

Komisia má právo na vykonanie auditu na mieste, o ktoré musí požiadať 10 dní vopred, alebo môže členský štát požiadať o audit konkrétnych programov alebo projektov. V oblasti programov sa uplatňuje princíp proporcionality - administratívne požiadavky sú v prípade malých programov menšie.

Viac informácií

Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde - pozri článok 58 až 62 pdf 748 KB] English

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá