Navigation path

Additional tools

Van A tot Z

Controle en audit

"Controle en audit" houdt verband met het goed financieel beheer van de Structuurfondsen en het Cohesiefonds. Het beheer en de uitvoering van programma's wordt grotendeels overgelaten aan instanties op nationaal, regionaal en lokaal niveau. De lidstaten moeten de Commissie garanderen dat de middelen doeltreffend en in overeenstemming met het Financieel Reglement worden besteed. Ze moeten zorgen voor een betrouwbare boekhouding, voldoende toezicht en financiële verslaglegging, en nagaan welke instanties en procedures nodig zijn voor een adequate audit.

Voor ieder operationeel programma moet een auditautoriteit worden aangesteld. Die legt een auditstrategie aan de Commissie voor en dient ieder jaar een auditadvies en een controleverslag in, rekening houdend met de punten die in de voorgaande twaalf maanden bij audits zijn geconstateerd.

De Commissie mag ook audits ter plaatse uitvoeren (die minimaal 10 dagen van tevoren moeten worden aangekondigd) of een lidstaat vragen specifieke programma's of projecten door te lichten. Het proportionaliteitsbeginsel is wel van toepassing, zodat voor kleinere programma's minder verslaglegging nodig is dan voor grotere.

Meer details

Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds - zie artikel 58 tot en met 62 pdf 748 KB] English

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte