Navigation path

Additional tools

No A līdz Z

Kontrole un revīzija

Kontrole un revīzija ir princips, kas neizbēgami saistīts ar struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzekļu pareizu pārvaldību. Ar programmu vadību un īstenošanu galvenokārt nodarbojas dalībvalstu pārvaldes iestādes valsts vai reģionālā līmenī. Dalībvalstīm jāpierāda Komisijai, ka fondu līdzekļus izmanto pienācīgi un saskaņā ar attiecīgajām regulām. Tām jāgādā par drošām grāmatvedības, pārraudzības un finanšu kontroles sistēmām, kā arī jāieceļ atbildīgās iestādes un jāizstrādā procedūras, lai nodrošinātu darījumu izsekojamību revīzijā.

Katrai darbības programmai jāieceļ sava revīzijas iestāde. Šī iestāde iesniedz Komisijai revīzijas stratēģiju un ikgadējo revīzijas atzinumu un gada kontroles ziņojumu, ņemot vērā iepriekšējo 12 mēnešu revīzijās konstatētās problēmas.

Komisijai arīdzan ir tiesības veikt revīziju uz vietas (piesakot to vismaz 10 dienas iepriekš), tā var arī pieprasīt dalībvalsij veikt revīziju konkrētām programmām vai projektiem. Tā kā mazākām programmām nav vajadzīga tik vērienīga pārvaldība kā lielajām, tām piemēro proporcionalitātes principu.

Plašāka informācija

Padomes Regula 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, 58.-62. pants pdf 748 KB] English

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi