Navigation path

Additional tools

A til Å

Kontrol og revision

Udtrykket "kontrol og revision" henviser til princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning af strukturfondene og Samhørighedsfonden. En stor del af arbejdet med at forvalte og gennemføre programmerne er uddelegeret til myndigheder i medlemslandene. Medlemslandene skal garantere Kommissionen, at pengene bliver brugt effektivt og i tråd med de gældende bestemmelser. De skal have pålidelige edb-systemer til regnskabsføring, overvågning og regnskabsaflæggelse og udpege ansvarlige instanser og procedurer, der garanterer et tilstrækkeligt revisionsspor.

Der skal udpeges en revisionsmyndighed for hvert operationelt program. Myndigheden forelægger Kommissionen en revisionsstrategi, en årlig revisionsudtalelse og en årlig kontrolrapport, som tager hensyn til de forhold, der blev konstateret under revisionerne de foregående tolv måneder.

Kommissionen har ret til at foretage revisioner på stedet (med varsel på mindst ti dage) eller kan bede et medlemsland om at revidere bestemte programmer eller projekter. Proportionalitetsprincippet gælder, så mindre programmer ikke kræver administration i samme størrelsesorden som større programmer.

Læs mere

Rådets forordning 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden - se artikel 58-62 pdf 748 KB] English

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!