Navigation path

Additional tools

Od A do Z

Kontrola a audit

Řádné finanční řízení strukturálních fondů a Fondu soudržnosti se neobejde bez kontroly a auditu. Řízení a provádění programů je z velké části svěřeno vnitrostátní a regionální správě. Členské státy musí Komisi přesvědčit o tom, že prostředky z fondů jsou čerpány efektivně a v souladu s nařízeními. Musí zajistit spolehlivé účetní systémy a systémy monitorování a finančního výkaznictví. Rovněž tak musí stanovit odpovědné subjekty a zajistit tzv. auditní stopu (zpětnou vysledovatelnost veškerých rozhodovacích procesů a kontrolních činností).

Pro každý operační program musí být jmenován auditní orgán. Tento orgán poskytuje Komisi strategii auditu, výroční stanovisko k auditu a výroční revizní zprávu, které berou v úvahu otázky, jež vyvstaly během auditů v předchozích 12 měsících.

Komise má rovněž právo provádět audity na místě (ohlašují se minimálně 10 dní předem) nebo může členský stát požádat, aby provedl audit konkrétních programů či projektů. Uplatňuje se zde zásada proporcionality, což v praxi znamená, že menší programy nevyžadují stejnou úroveň řízení jako mnohem větší programy.

Další podrobnosti

Nařízení Rady č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti - viz články 58 až 62 pdf 748 KB] English

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média