Navigation path

Additional tools

A–Y

Ühtekuuluvusaruanne

Ühtekuuluvusaruande koostab Euroopa Komisjon iga kolme aasta järel, et teavitada edusammudest, mida on tehtud majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse saavutamiseks Euroopa Liidus. Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 175 (2008. aasta konsolideeritud versioon) kohaselt tuleb aruanne esitada Euroopa Parlamendile, nõukogule, Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele.

Aruandes hinnatakse sotsiaalmajanduslikku olukorda ja väljavaateid kõikides ELi piirkondades majanduslike, sotsiaalsete ja territoriaalsete näitajate alusel. Samuti analüüsitakse nii liikmesriikide kui ka ELi ning muude institutsioonide, näiteks Euroopa Investeerimispanga, poliitika ja tegevuse mõju ning panust. Vajadusel võib aruanne sisaldada ka poliitilisi ettepanekuid.

Iga-aastased vahearuanded pakuvad ajakohastatud teavet kahe ühtekuuluvusaruande ilmumise vahel.

Lisateave

Ühtekuuluvusaruanded ja vahearuanded alates 1996. aastast English Deutsch español français italiano italiano

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis