Navigation path

Additional tools

A–Y

Ühtekuuluvuspoliitika

Ühtekuuluvuspoliitika on Euroopa Liidu strateegia edendada ja toetada oma liikmesriikide ja piirkondade igakülgset harmoonilist arengut.

Euroopa Liidu toimimise lepingus (artikkel 174) sätestatud ELi ühtekuuluvuspoliitika eesmärk on tugevdada majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust, ühtlustades eri regioonide arengutaset. Kõnealune poliitika keskendub põhivaldkondadele, mis aitavad ELil tegeleda 21. sajandi probleemidega ning jääda ülemaailmselt konkurentsivõimeliseks.

Ligikaudu 35,7 % ELi eelarvest aastateks 2007-2013 (s.o umbes 347,41 miljardit eurot seitsme aasta jooksul 2008. aasta hindades) on eraldatud ühtekuuluvuspoliitikat toetavateks rahastamisvahenditeks. Neid rahastamisvahendeid haldavad omavahelises koostöös Euroopa Komisjon, liikmesriigid ning sidusrühmad kohalikul ja piirkondlikul tasandil.

Lisateave

Regionaalpoliitika pedirektoraat English Deutsch español français italiano polski

Ühtekuuluvuspoliitika 2007-2013 - teave liikmesriikide kaupa English

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis