Navigation path

Additional tools

Van A tot Z

Coördinatiecomité van de Fondsen

Het Coördinatiecomité van de Fondsen (COCOF) is een permanent comité van de Europese Commissie. Het bespreekt vragen die kunnen rijzen over de tenuitvoerlegging van de verordeningen voor de Structuurfondsen en het Cohesiefonds. Het vergadert gewoonlijk eenmaal per maand en wordt voorgezeten door de Europese Commissie. Ook ambtenaren uit de EU-landen wonen de vergaderingen bij.

Meer details

Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds - zie artikel 103 748 KB]

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte