Navigation path

Additional tools

Sanasto

Rahastojen yhteensovittamisesta vastaava komitea

Rahastojen yhteensovittamisesta vastaava komitea on Euroopan komission pysyvä komitea. Sen tehtävänä on käsitellä rakenne- ja koheesiorahastoista annettujen asetusten soveltamiseen liittyviä asioita. Komitea kokoontuu yleensä kerran kuussa, ja sen puheenjohtajana toimii Euroopan komissio. Komitean toimintaan osallistuu myös jäsenvaltioiden virkamiehiä.

Lisätietoja

Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1083/2006 - ks. 103 artikla 748 KB]

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media