Navigation path

Additional tools

od A po Z

Podiel spolufinancovania

Tento termín sa vzťahuje na podiel, ktorý predstavuje príspevok z fondov EÚ na spolufinancovaní programu. Maximálna miera spolufinancovania je určená ako percentuálna časť celkovej hodnoty programu alebo jeho časti. Pokiaľ ide o štrukturálne fondy a Kohézny fond (programové obdobie 2007 - 2013), maximálne úrovne podielov spolufinancovania sú uvedené v prílohe III nariadenia č. 1083/2006.

Viac informácií

Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde - pozri prílohu III pdf 748 KB] English

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá