Navigation path

Additional tools

A till Ö

Attesterande myndighet

Den attesterande myndigheten kontrollerar om utgiftsdeklarationer och ansökningar om utbetalningar är korrekta och tillförlitliga, innan de skickas till EU-kommissionen. Förvaltningsansvaret för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden delas av EU-länderna, regionerna och andra förmedlande organ. En eller flera av dem utser en attesterande myndighet för varje operativt program som fonderna medfinansierar.

De attesterande myndigheterna har bland annat följande uppgifter:

  • Att intyga att utgifter som deklarerats är förenliga med landets och EU:s regler och kriterier.
  • Att se till att förvaltningsmyndigheterna lämnar tillräckligt med information till stöd för sina utgifter.
  • Att ta hänsyn till tidigare revisioner.
  • Att hålla datorregister.
  • Att föra räkenskaper över oanvända/återvunna anslag som ska skickas tillbaka till kommissionen.

Läs mer

Rådets förordning nr 1083/2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden - se artikel 61 - den attesterande myndighetens uppgifter pdf 748 KB] English

EU regionalpolitik: Håll dig informerad