Navigation path

Additional tools

od A po Z

Certifikačný orgán

Certifikačný orgán zodpovedá za zaručenie presnosti a zákonnosti výkazov výdavkov a žiadostí o platbu pred ich zaslaním Európskej komisii. Na riadení Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu sa okrem Komisie podieľajú členské štáty, regióny a iné sprostredkovateľské orgány. Jedna alebo viacero z uvedených skupín menuje certifikačný orgán pre každý operačný program spolufinancovaný z týchto fondov.

Medzi úlohy certifikačného orgánu patrí:

  • overovanie súladu výdavkov s pravidlami a kritériami daného členského štátu a EÚ;
  • zabezpečenie toho, že relevantné riadiace orgány poskytnú dostatok podkladových informácií pre svoje požiadavky;
  • zohľadňovanie auditových správ;
  • udržiavanie elektronických záznamov;
  • vedenie záznamov o finančných prostriedkoch, ktoré neboli využité, alebo ktoré musia byť vrátené Komisii.

Viac informácií

Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde - pozri článok 61 - Funkcie certifikačného orgánu pdf 748 KB] English

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá