Navigation path

Additional tools

Sanasto

Todentamisviranomainen

Todentamisviranomaisen tehtävänä on taata menoilmoitusten ja maksatuspyyntöjen todenmukaisuus ja moitteettomuus ennen niiden toimittamista Euroopan komissiolle. Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan sosiaalirahaston ja koheesiorahaston hallinnointi on jaettu jäsenvaltioiden, alueiden ja muiden välittäjinä toimivien elinten kesken. Yksi tai useampi edellä mainittu toimija nimeää todentamisviranomaisen kullekin toimenpideohjelmalle, jota yhteisrahoitetaan näistä rahastoista.

Todentamisviranomaisen tehtävänä on

  • varmistaa, että menot ovat kansallisten ja EU:n sääntöjen ja kriteerien mukaisia
  • varmistaa, että hallintoviranomaisilta saadaan tarvittavat tiedot ilmoitusten tueksi
  • ottaa huomioon tarkastusten tulokset
  • säilyttää kirjanpitoaineisto sähköisessä muodossa
  • pitää kirjaa käyttämättä jääneistä / takaisin perityistä varoista, jotka palautetaan komissiolle.

Lisätietoja

Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1083/2006 - ks. 61 artikla - todentamisviranomaisen tehtävät pdf 748 KB] English

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media