Navigation path

Additional tools

A–Y

Sertifitseerimisasutus

Sertifitseerimisasutuse ülesanne on tagada kuluaruannete ja maksetaotluste õigsus ja ausus enne nende saatmist Euroopa Komisjonile. Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi juhitakse ühiselt liikmesriikide, piirkondade ja muude vahendusasutustega. Sertifitseerimisasutuse määrab üks või mitu eelnimetatud rühma iga rakenduskava jaoks, mida kaasrahastatakse asjaomastest fondidest.

Sertifitseerimisasutuse ülesanded on muu hulgas järgmised:

  • tõendada kulude vastavus ELi ja riigisisestele eeskirjadele ja kriteeriumidele;
  • tagada piisava teabe saamine korraldusasutustelt nende nõuete toetuseks;
  • võtta arvesse auditiaruandeid;
  • pidada elektroonilist registrit;
  • pidada arvestust komisjonile tagastatavate kasutamata või tagasinõutud vahendite kohta.

Lisateave

Nõukogu määrus 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta - vt artikkel 61 - Sertifitseerimisasutuse ülesanded pdf 748 KB] English

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis